Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober 2017 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 om offentlig kontroll av og helsesertifikater for fiskerivarer fangstet av båt som fører medlemsstatsflagg og som losses i tredjestat og som senere importeres til Unionen

Commission Regulation (EU) 2017/1973 of 30 October 2017 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on fishery products caught by vessels flying the flag of a Member State and introduced into Union after being transferred in third countries and establishing a model health certificate for those products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsaken stiller krav til offentlig myndighet i tredjeland om utstedelse av helsesertifikat for fiskeriprodukter som er fangstet av båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjelandet og som senere importeres til EØS-området. Når fiskerivarer skal tas inn til EØS-området må de ledsages av helsesertifikat utstedt av aktuelt tredjeland og de må importeres til EØS via en veterinær grensekontrollstasjon hvor de underkastes et kontrollregime.

Bakgrunnen for rettsakten er at det eksisterende sertifikatetet for fiskerivarer fra tredjestat attesterer bl.a. for produksjon av varen. Myndigheter i tredjestat har derfor vegret seg for å signere sertifikatene siden dette gjelder varer produsert ombord på EØS-fartøy. Kommisjonen har derfor utviklet et nytt sertifikat hvor offentlig myndighet i tredjelandet kun attesterer for at fiskerivarene har vært losset/lastet, håndert og lagret i henhold til hygieneregelverket. Dette foren

Kravet om at varene må importeres til EU/EØS-land via en veterinær grensekontrollstasjon hvor de underkastes et kontrollregime, videreføres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygeineregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten endrer kun sertifikatet som skal brukes og vil derfor ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten muliggjør import til EU/EØS-land av fiskerivarer fangstet på båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjelandet og som senere importeres til EØS-området. Mattilsynet anser derfor rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2018
Anvendes fra i Norge
06.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1973
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro