Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse når det gjelder kravene til opplysninger om næringsmiddelkjeden og kravene til fiskerivarer, samt henvisningen til anerkjente analysemetoder for marine biotoksiner og prøvetakingsmetodene for rå melk og varmebehandlet kumelk

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1139 of 3 July 2019 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on food of animal origin in relation to requirements concerning food chain information and fishery products and to the reference to recognised testing methods for marine biotoxins and to testing methods for raw milk and heat-treated cow's mil

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en del av de strukturelle endringene som skjer i EUs kontrollregelverk på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m).

De strukturelle endringene innebærer blant annet at

-forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet utført for å sikre at mat- og fôrloven, regler om dyrehelse og velferd, plantehelse og plantevernprodukter blir etterlevt, erstatter forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.

-forordning (EU) 2019/627 om ensartede praktiske ordninger for gjennomføring av offentlige kontroller av produkter av animalsk opprinnelse beregnet til konsum, erstatter blant annet forordning (EU) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.

På bakgrunn av dette endrer denne rettsakten forordning (EF) nr. 2074/2005. Endringene som gjøres er:

- I artikkel 1 Krav til opplysninger om næringsmiddelkjeden: rettsakten fjerner henvisninger til avsnitt I kapittel II del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004.

- I artikkel 2 Krav til fiskerivarer: rettsakten fjerner henvisninger til artikkel 18 nr. 14 og 15 i forordning (EF) nr. 854/2004.

- I artikkel 3 Anerkjente analysemetoder for marine biotoksiner: -rettsakten fjerner henvisninger til artikkel 18 nr. 13 bokstav a) i forordning (EF) nr. 854/2004 og

analysemetodene nevnt i artikkel 11 nr.4 i forordning (EF) nr. 853/2004 flyttes til vedlegg V i forordning (EU) 2019/627.

- I artikkel 6a Prøvetakingsmetoder for rå melk og varmebehandlet melk: beskrivelse av analyemetodene nevnt i vedlegg VIa i forordning (EF) nr. 2074/2005 flyttes til vedlegg III i forordning (EU) 2019/627.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom den viderefører dagens ordning med kontroll, satt i en ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten trer ikraft 14. desember 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av kontrollforordningen (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1139
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro