Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av animalske næringsmidler i forbindelse med krav til informasjon om næringsmiddelkjeden og fiskevarer, henvisninger til godkjente analysemetoder for marine biotoksiner og analysemetoder for rå melk og varmebehandlet kumelk

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1139 of 3 July 2019 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on food of animal origin in relation to requirements concerning food chain information and fishery products and to the reference to recognised testing methods for marine biotoxins and to testing methods for raw milk and heat-treated cow's mil

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-retten vedrørende blandt andet fødevaresikkerheden i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled er overholdt. Forordningen indeholder navnlig bestemmelser om offentlig kontrol i relation til animalske produkter til konsum.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter under blandt andet Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (3). Disse omfatter levende toskallede bløddyr, rå mælk og varmebehandlet komælk.

(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 (4) ændrer forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol. Ved nævnte forordning fastsættes det, at for så vidt angår kravene vedrørende information om fødevarekæden, udgår afsnit II og tillægget i bilag I til forordning (EF) nr. 2074/2005, og for så vidt angår krav vedrørende fiskevarer, udgår afsnit II i bilag II til forordning (EF) nr. 2074/2005.

(4) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal ledere af slagterier anmode om, modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af information om fødevarekæden med hensyn til alle dyr, bortset fra vildtlevende vildt, der er sendt eller er bestemt til at blive sendt til slagteriet. Desuden bør vedkommende sikre sig, at informationen om fødevarekæden omfatter alle oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004.

(5) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat krav til parasitkontrol ved håndtering af fiskevarer på land og om bord på fartøjer. Det er op til fødevarevirksomhedslederne at foretage deres egen kontrol i alle led i fremstillingen af fiskevarer i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit VIII, kapitel V, punkt D, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, så fisk, der er tydeligt forurenede med parasitter, ikke frigives til konsum. Ved vedtagelsen af nærmere bestemmelser om visuel undersøgelse er der behov for, at begreberne »synlige parasitter« og »visuel undersøgelse« defineres, og for at det fastlægges, hvilke typer observationer der skal foretages og hvor ofte.

(6) Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 fastsættes der bestemmelser om ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af animalske fødevarer. I nævnte forordnings bilag V er der fastsat anerkendte analysemetoder til påvisning af marine biotoksiner i levende toskallede bløddyr, der skal anvendes af de kompetente myndigheder i forbindelse med offentlig kontrol. I samme forordnings bilag III er der desuden fastsat analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk, der skal anvendes af de kompetente myndigheder i forbindelse med offentlig kontrol. I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal fødevarevirksomhedslederne på alle stadier i produktionen foretage egenkontrol for at sikre, at levende toskallede bløddyr, rå mælk og varmebehandlet komælk overholder de hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, der er fastsat i nævnte forordning. For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med hensyn til fødevaresikkerhed bør forordning (EF) nr. 2074/2005 derfor indeholde en forpligtelse for fødevarevirksomhedsledere til at anvende de samme anerkendte analysemetoder for marine biotoksiner og analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk, som de kompetente myndigheder skal anvende i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/627.

(7) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor ændres.

(8) Da forordning (EU) 2017/625 anvendes med virkning fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet