Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1418 av 22. august 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til kontroll av Trichinella i tilknytning til nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1418 of 22 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards Trichinella control in relation to cutting of carcases and alternative analytical methods

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2022)

Sammendrag av innhold

Trikinforordningen (EU) 2015/1375 artikkel 3 nr. 5 bokstav b) tillater at skrotter kuttes i mer enn seks deler før resultatet av trikinanalysen foreligger, i punkt (ii) i bestemmelsen er det et særlig vilkår for å tillate dette at varmskjæring er nødvendig for å kunne produsere spesifikke produkter. I forordning (EU) 2022/1418 fortalepunkt 3 og 4 fremkommer at begrensningen knyttet til spesifikke produkter ikke er vitenskapelig begrunnet. I tillegg fremkommer at det ikke er åpnet for en slik begrensning i animaliehygieneregelverket (forordning (EF) nr. 853/2004. punkt (ii) i forordning (EU) 2015/1375 artikkel 3 nr. 5 bokstav b) erstattes derfor av følgende:

"(ii) cutting or boning, prior to reaching the temperature referred to in point 2(b) of Chapter V of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, is applied in accordance with point 4 of Chapter V of Section I of Annex III to that Regulation;"

Dette betyr at varmskjæring nå kan gjennomføres før prøvesvaret for trikinella foreligger uavhengig av hvilke produkter som skal produseres dersom dette gjøres i tråd med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg III, Del I kapittel V punkt 2 (b) og punkt 4, samt at de øvrige vilkårene i trikinforordningen (EU) 2015/1375 arikkel 3 nr. 5 bokstav b) er oppfylt.

I tillegg oppdateres referansemetoden for påvisning med kryssreferanser til rett ISO-metode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen..

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
16.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.08.2022
Anvendelsesdato i EU
12.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet