Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1478 av 14. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til prøvetaking, referansemetoden for påvisning og vilkår for import når det gjelder kontroll av trikiner

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1478 of 14 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards sampling, the reference method for detection and import conditions related to Trichinella control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen har noen endringer til tidligere forordning (EU) nr. 2015/1375;

- Den utvider unntaket om hva den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket kan gjøre med skrottene i påvente av trikinundersøkelser. (Forordning (EU) 2015/1375 får et nytt nr. 5 i artikkel 3 «Unntak» (jf art. 1 nr. 2)).

- Den endrer innholdet i forordning (EU) nr. 2015/1375 vedlegg I, kapittel I «Referansemetoden for påvisning». Den bestemmer at referansepåvisningsmetoden for trikinprøver skal være den internasjonale standarden ISO 18743:2015. Bakgrunn for dette er at ISO antok denne standarden i 2015. Kommisjonen viser til at referansemetoden i EU derfor bør oppdateres til denne standarden (fortale punkt 7).

- Den samler lister av tredjeland i et nytt vedlegg (nytt vedlegg VII) i forordning (EU) nr. 2015/1375 (jf. art. 1 nr. 7). De tredjeland som kan benytte samme unntak som i EU, skal etter å ha informert Kommisjonen, stå oppført i det nye vedlegget. (Endringen av tredjelandslister trer først i kraft 21.april 2021 samtidig med at to andre rettsakter opphører.)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EU laboratorier for offentlig kontroll med trikiner må sikre at de kan benytte og benytter ISO 18743:2015 for prøvetaking ved trikinkontroll. EU-kommisjonen viser til at metoden i EU må tilpasses den internasjonale standarden (fortalen punkt 8) og at dette vil lette eksporten av svinekjøtt fra EU uten at det stilles ytterligere krav eller gir ytterligere belastning for de europeiske laboratoriene for offentlig kontroll.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.10.2020
Anvendelsesdato i EU
04.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2021
Anvendes fra i Norge
24.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1478
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro