Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 216/2014 av 7. mars 2014 som endrer forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Commission Regulation (EU) No 216/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.04.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten reduserer kontroll av trikiner i tamsvin (trichinellakontrollen) på slakterier, under forutsetning av at besetningen er offisielt anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold. Bakgrunnen for endringene er en EFSA-rapport fra 2011. EFSA har i rapporten identifisert oppstallingsforhold som den største risikofaktoren når det gjelder infeksjon med trikiner. I tillegg viser tilgjengelige data at risikoen for infeksjon med trikiner i besetninger som praktiserer kontrollerte oppstallingsforhold, er neglisjerbar. Formålet med endringene er å få et kontrollsystem for trikiner som samsvarer med risikobildet.

I dag tas trikinprøver fra alle tamsvin, villsvin og hester som slaktes. Rettsakten bidrar til at tamsvin i besetninger som er offisielt anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold, kun trenger å foreta trikinkontroll av et representativt utvalg skrotter (ikke mindre enn 10 % av dyrene) fra hver besetning (gjelder ikke villsvin og hest). Med kontrollerte oppstallingsforhold menes en type husdyrhold der svin til enhver tid holdes under fôrings- og oppstallingsforhold som kontrolleres av driftsansvarlige. Her er det bl.a. krav til bygninger, innendørs-opphold, skadedyrbekjempelse, fôr og oppbevaring, destruering av døde dyr, innkjøp av smågris, merking av dyr for god sporbarhet, introduksjon av nye dyr og status på området rundt besetningen (komplett liste står i forordning (EF) nr. 2075/2005, vedlegg IV, kapittel I). Med offisielt anerkjent menes at besetninger på bakgrunn av oppstallingsforhold blir anerkjent av Mattilsynet. Dersom besetningen ikke er offisielt anerkjent skal alle svineskrottene kontrolleres for trikiner, slik det gjøres i dag. Selve trikintestingen skal fremdeles være en del av kjøttkontrollen, godkjent testmetode skal brukes og det vil være restriksjoner på hva som kan gjøres med skrottene inntil prøvesvar foreligger.

Tamsvin kan unntas fra trikintesting i sin helhet dersom en av følgende punkter oppfylles:

• de kommer fra en besetning med offisielt anerkjente oppstallingsforhold, der det ikke har vært påvist trikiner de siste tre år
• historiske data tilsier at prevalensen av trikiner med 95 % sikkerhet ikke overstiger 1 per million i populasjonen
• besetningene med kontrollerte oppstallingsforhold er lokalisert i Danmark eller Belgia.
• kjøttet har vært frosset.
• dyrene er yngre enn 5 uker.

Rettsakten omtaler også Mattilsynets plikter ved funn av positiv trikinprøve, godkjent prosedyre ved analyse av trikinprøver og krav til helse sertifikater ved import av svinekjøtt fra tredjeland.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 2008-12-22 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Forslaget er nøytralt i forhold til regelverksforenkling.

Rettsakten vil sannsynligvis medføre at Mattilsynet i en periode må bruke økt mengde ressurser på anerkjennelse av svinebesetninger, samtidig som redusert trikinkontroll derimot vil bidra til færre tester og sparte penger.

Kjøttbransjen er informert ved flere anledninger og forslagene til regelverksendringer er trukket inn i "Prosjekt fremtidens kjøttkontroll", et samarbeid mellom bransje og Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten bidrar til at antall trikinprøver kan reduseres markant. For at produsentene skal kunne benytte seg av redusert antall trikintester trenger han/hun å oppfylle flere krav til oppstallingsforhold. Dette kan i starten oppleves som at praktiseringen av regelverket blir vanskeligere, men vil over lengre tid bidra til en mer ressurssparende kjøttkontroll.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Rettsakten vil tre i kraft 1. juni 2014 (Unntatt: Vedlegg 1, Avsnitt IV, Kapittel IX, del G som gjelder prosesshygieniske krav for Salmonella: vil tre i kraft 1. januar 2015.)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2014
Anvendelsesdato i EU
01.06.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 48-55
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
21.05.2014
Anvendes fra i Norge
01.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0216
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro