Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Commission Regulation (EC) No 2075/2005 of 5 December 2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en gjennomførings- og overgangsforordning for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (H3) i ”hygienepakken”. Det som omtales som ”hygienepakken” består av den førnevnte forordningen (H3), forordningene (EF) nr. 852/2004 (H1) og (EF) nr. 853/2004 (H2) og et opphevelsesdirektiv, H5 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF). De er horisontale rettsakter på området folkehelse. I tillegg hører rådsdirektiv 2002/99/EF, H4, også inn under ”hygienepakken”. Denne er en horisontal rettsakt på området dyrehelse. Denne omalen må ses i sammenheng med omtalene av forordningene i hygienepakken.

Rettsakten fastsetter felles bestemmelser for trikinkontroll på bakgrunn av europaparlaments- og rådforordning (EF) nr. 854/2004 (H3) og spesielt dennes artikkel 18 punktene 9) og 10) som gjelder særlige vedtak når det gjelder den kuldebehandling som skal brukes på kjøtt i tilfelle cysticerkose eller trikinose og vilkår for at driftsenheter og regioner kan sertifiseres som offisielt fri for cysticerkose eller trikinose. I H3 vedlegg I, avsnitt IV, kapittel IX, bokstav C, angis bestemmelser om hvilke dyrearter som skal omfattes av trikinkontroll.

Rettsakten angir konkrete krav til kontroll, prøvetaking og analyse av kjøtt med hensyn på forekomst av trikiner. Kompressorie-metoden tillates ikke lenger benyttet som standardmetode.
Det angis videre konkrete krav til besetninger for å få status som ”trikinfri”. EFSA har vurdert at større områder kan få status som ”trikinfrie”. Status som ”trikinfri” medfører mulighet til å la være å teste hvert slakt med hensyn på trikiner. Det vil imidlertid kreve såkalte integrerte produksjonssystemer, overvåking av vill fauna, stikkprøver av slaktesvin m.m.

Rettsakten tar også opp overgangsordninger i forhold til trikinkontroll. Det er gitt mulighet for bruk av kompressorie-metoden i stedet for fordøyelses-metoden i overgangsperioden fram til 31. desember 2009. Denne metoden vil bare være tillatt der prøvene må undersøkes individuelt, og det slaktes mindre enn 15 griser, eventuelt mindre enn 10 villsvin per dag. Slaktene må stempelmerkes med egne stempler som avviker fra ovalt merke, og slaktene må omsettes direkte til forbruker eller detaljist som selger direkte til forbruker. Dette kjøttet må bare benyttes til produkter hvor produksjonsprosessen inaktiverer trikinlarvene (varmebehandling eller frysing).
Det er i vedlegg IV angitt spesifikke krav til trikinfrie besetninger samt til regioner med neglisjerbar risiko for trikinella.

Merknader
Rettsakten må gjennomføres i norsk rett sammen med hygienepakken.
Rettsakten innebærer i noen grad endrede krav overfor virksomhetene. Tilsyn med trikinfrie besetninger vil ha administrative konsekvenser for tilsynet, både ved tilsyn med at forutsetningen er oppfylt og registrering av disse besetningene. Samtidig vil bortfall av trikinkontroll for disse dyrene redusere behovet for kontroll. En eventuell fortsatt bruk av kompressorie-metoden vil innebære noe økt administrasjon. Rettsakten vil ha økonomiske konsekvenser for tilsynet ved tilsyns- og registreringsoppgavene, særlig for trikinfrie besetninger, og økte utgifter til tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.12.2005
Anvendelsesdato i EU
01.01.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1138-1160
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2012
Anvendes fra i Norge
01.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R2075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro