Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 av 10. august 2015 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 of 10 August 2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.2.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en kodifisering av EUs tidligere rettsakter som gjelder offentlig kontroll med trikiner i kjøtt. Grunnrettsakten (EF) nr. 2075/2005 har blitt slått sammen med endringsrettsakter til en ny rettsakt. Den nye rettsakten endrer ikke innholdet i de tidligere rettsaktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det vil måtte foretas henvisninger til den nye rettsakten i norsk lov. Det vil ikke bli foretatt en høring siden innholdet i rettsakten tilsvarer gjeldende rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Med unntak av noe administrativt arbeid med å gjøre om henvisningene i norsk lov, vil denne rettsakten ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.08.2015
Anvendelsesdato i EU
01.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 86-113
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1375
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro