Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/760 av 8. april 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2021/2306 med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/760 of 8 April 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2021/2306 as regards the transitional provisions for certificates of inspection issued in Ukraine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 fastsættes regler for offentlig kontrol af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten.

(2) I henhold til artikel 5, stk. 3, første afsnit, i delegeret forordning (EU) 2021/2306 skal kontrolattesten udstedes i Traces og være forsynet med et kvalificeret elektronisk segl. Uanset artikel 5, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning kan kontrolattesten i henhold til overgangsbestemmelsen i artikel 11, stk. 1, i samme forordning indtil den 30. juni 2022 udstedes i papirform, efter at den er udfyldt i Traces og udskrevet. Processen for registrering af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på anvendelse af det kvalificerede elektroniske segl er i gang.

(3) Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 udgør en ekstraordinær og hidtil uset udfordring for de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er blevet anerkendt med henblik på eksport af økologiske produkter fra Ukraine til Unionen. I Ukraine er posttjenesterne også ustabile.

(4) En bemyndiget person i Ukraine fra en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der endnu ikke er udstyret med et kvalificeret elektronisk segl, kan ikke udstede elektroniske kontrolattester i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, første afsnit, i delegeret forordning (EU) 2021/2306. Samme bemyndigede person kan imidlertid heller ikke gøre brug af muligheden for at udstede en kontrolattest i papirform i henhold til overgangsbestemmelsen i samme forordnings artikel 11, stk. 1, da posttjenesterne i Ukraine i øjeblikket er ustabile.

(5) Det er derfor nødvendigt at tillade, at en bemyndiget person i Ukraine fra en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der endnu ikke er udstyret med et kvalificeret elektronisk segl, udarbejder og indgiver kontrolattesten i Traces i elektronisk format uden anvendelse af et kvalificeret elektronisk segl i rubrik 18 i den givne attest. Det er ligeledes nødvendigt at give medlemsstaternes kompetente myndigheder ved grænsekontrolsteder eller på steder for overgang til fri omsætning mulighed for at foretage importkontrol af sådanne kontrolattester og at påtegne dem i Traces med et kvalificeret elektronisk segl eller på papir med en håndskreven underskrift afgivet af den bemyndigede person, efter at de er udfyldt i Traces og udskrevet.

(6) Delegeret forordning (EU) 2021/2306 bør derfor ændres.

(7) På grund af Ruslands invasion af Ukraine og behovet for at reagere øjeblikkeligt bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 24. februar 2022 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.04.2022
Anvendelsesdato i EU
24.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2022
Anvendes fra i Norge
11.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0760
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro