Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1697 av 13. juli 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kriteriene for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og kontrollorganer med kompetanse til å gjennomføre kontroller av økologiske produkter i tredjeland, og for tilbakekalling av anerkjennelsen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1697 of 13 July 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the criteria for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on organic products in third countries, and for the withdrawal of their recognition

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2021)

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for import fra tredjeland, og omhandler kriterier Europakommisjonen skal legge til grunn for å anerkjenne kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har myndighet til å gjennomføre kontroll med økologiske virksomheter og produkter i tredjeland. Rettsakten fastsetter i tillegg kriterier for tilbaketrekking av anerkjenningen for spesifikke tredjeland og/eller produktkategorier dersom Europakommisjonen vurderer dette som nødvendig. Kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal etter 31.12.2024 føre kontroll med økologiske virksomheter i tredjeland etter samsvarende økologiregler som i EØS-området.  

Rettsakten gir følgende hovedkriterier for å anerkjenne kontrollorganer og kontrollmyndigheter:

 • Ny klargjøring om at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skal være juridisk etablert i ett medlemsland eller tredjeland

 • Skal ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre effektive kontroller for virkeområdet som anerkjenningen omfatter

 • Krav til objektivitet, upartiskhet og uten interessekonflikter

 • Ny begrensning om at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten kun kan delegere kontrollansvaret for prøvetaking 

 • Nytt krav om å rotere inspektører, og at en inspektør ikke kontrollerer samme økologiske virksomhet i mer enn tre sammenhengende år

 • Skal være akkrediterte av et akkrediteringsorgan i henhold til en ny harmonisert standard

 • Nytt krav om at det først er mulighet for å søke om en fornyet anerkjenning når minimum 24 måneder etter en tidligere tilbaketrekking av en anerkjenning er gjennomført

 • Rettsakten gir følgende hovedkriterier for å tilbaketrekke anerkjenningen av kontrollorgan og kontrollmyndighet:

  • Hvis kriterier for anerkjenningen ikke lenger er oppfylt

  • Hvis årlig rapportering («annual report») ikke blir sendt til Europakommisjonen, eller at innholdet er ufullstendig eller ikke oppfyller kravene

  • Hvis endringer i virkeområdet blir gjennomført uten melding til Europakommisjonen innen 30 kalenderdager

  • Ikke aksepterer fysisk inspeksjon fra Europakommisjonen

  • Ikke følger opp med nødvendige korrigerende tiltak ved avvik som påvirker økologisk status på økologiske produkter innen spesifikke tidsfrister

  • Hvis kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ikke har gjennomført kontrollaktivitet de siste 48 måneder i tredjelandet det er anerkjent for

  Merknader
  Rettslige konsekvenser

  Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

  Økonomiske og administrative konsekvenser

  Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1697 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er Europakommisjonen som har hovedansvaret for å anerkjenne kontrollorganer og kontrollmyndigheter som kan kontrollere økologiske virksomheter og produkter i tredjeland. Rettsakten gir regler for hvilke kriterier som skal legges til grunn. Et formål med det nye økologiregelverket er å styrke kontrollsystemet for økologisk produksjon i tredjeland. Det er i den forbindelse viktig å sikre anerkjente kontrollorganer og kontrollmyndigheter som kan ivareta et effektivt og tilfredsstillende kontrollsystem for økologiske produkter som skal eksporteres til EØS-området.  

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

  Vurdering

  Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

  Status

  Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

  Nøkkelinformasjon

  EU  eu-flagg
  Dokument (forberedende)
  Kommisjonens framlegg
  Dato
  13.07.2021
  EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
  Rettsakt på EU-språk
  Dato
  13.09.2021
  Anvendelsesdato i EU
  01.01.2022

  EØS  EFTA/EØS-flagg
  EØS-prosessen
  Saksområde
  Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
  28.10.2021
  Vedtatt i EØS-komiteen
  04.02.2022
  EØS- komitebeslutning
  Parlamentsbehandling
  Island (av forordning 2018/848) (fullført)
  EØS-beslutningens ikrafttredelse
  11.06.2022
  Frist for implementering (anvendelse) i EØS
  11.06.2022

  Norge  norge-flagg
  Ansvarlig departement
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Informasjon fra departementet
  Gjennomføring i norsk rett
  Dato
  11.06.2022
  Anvendes fra i Norge
  25.06.2022

  Lovdata Pro  Lovdata
  Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1697
  Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro