Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/474 av 17. januar 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til særskilte krav til produksjon og bruk av ikke-økologiske frøplanter, karens og økologisk frøplanter og annet planteformeringsmateriale

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/474 of 17 January amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards specific requirements for the production and use of non-organic, inconversion and organic seedlings and other plant reproductive material

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EU) 2018/848, særlig del I i bilag II, fastsætter visse krav med hensyn til anvendelsen af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale.

(2) Med henblik på udfasningen af undtagelserne fra anvendelsen af økologisk planteformeringsmateriale, jf. artikel 53 i forordning (EU) 2018/848, er det vigtigt at øge produktionen og markedsføringen af økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale.

(3) For visse gartneriarter er den nuværende tilgængelighed af økologiske frø og omlægningsfrø imidlertid begrænset, og anvendelsen af ikkeøkologiske frø til produktion af småplanter som planteformeringsmateriale, der dyrkes under økologiske forhold, er en almindelig teknik.

(4) De databaser og systemer, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2018/848, hvori medlemsstaterne skal offentliggøre oplysninger om tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, omfatter ikke småplanter. I betragtning af småplanternes særlige karakter og den variable varighed af deres produktionscyklusser er det nødvendigt at præcisere reglerne for deres anvendelse i økologisk produktion. Der bør tages hensyn til tilgængeligheden af økologiske frø og omlægningsfrø for de pågældende arter og sorter med henblik på at fastslå den potentielle tilgængelighed på markedet af økologiske småplanter og omlægningssmåplanter.

(5) I henhold til artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra a), i forordning (EU) 2018/848 kan ikkeøkologisk planteformeringsmateriale også markedsføres som omlægningsmateriale, forudsat at der for et sådant materiale er fuldført en omlægningsperiode på mindst 12 måneder. Anvendelsen af omlægningsplanteformeringsmateriale bør prioriteres frem for anvendelsen af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale. I den forbindelse er det nødvendigt at præcisere, at "omlægningssmåplanter" kan anvendes, når deres dyrkningscyklus har varet mindst 12 måneder på en parcel, hvor der er fuldført en omlægningsperiode på 12 måneder, eller når de er dyrket i beholdere eller på en parcel, forudsat at småplanterne stammer fra omlægningsfrø, der er høstet fra planter dyrket på en parcel, hvor der er fuldført en omlægningsperiode på 12 måneder.

(6) For så vidt angår småplanter er det imidlertid nødvendigt at forbyde anvendelsen af ikkeøkologiske småplanter til afgrøder, der fra udplantningen af småplanter til den første høst af det endelige produkt har afsluttet en produktionscyklus inden for en vækstsæson, for at sikre de økologiske produkters integritet, som kan undergraves i tilfælde af forekomst af restkoncentrationer i ikkeøkologiske frø, der anvendes som udgangsmateriale.

(7) For visse arter og sorter af frugter, vinstokke og prydplanter er tilgængeligheden af moderplanter eller, hvis det er relevant, andre planter, som er bestemt til produktion af planteformeringsmateriale, der er dyrket i overensstemmelse med del I, punkt 1.8.2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848, utilstrækkelig. Desuden er der kun få økologiske frugt- og vinavlsplanteskoler, som i øjeblikket arbejder med moderplanter, der dyrkes i overensstemmelse med punkt 1.8.2, hvilket skyldes langsigtede investeringer og tekniske vanskeligheder med at sikre fuld overholdelse af kvalitetscertificerings- og plantesundhedskrav.

(8) For at fremme videreudviklingen af denne højt specialiserede produktionssektor bør der indføres mulighed for at tillade anvendelse af ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, der er dyrket under økologiske forhold, til produktion af planteformeringsmateriale, der skal markedsføres og anvendes til økologiske afgrøder, forudsat at visse særlige betingelser er opfyldt.

(9) Erhvervsdrivende, der producerer sådant planteformeringsmateriale, bør have mulighed for på frivillig basis at offentliggøre oplysninger om tilgængeligheden af sådant materiale i de nationale systemer, der er etableret i henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848. Dette vil give de erhvervsdrivende mulighed for at vælge økologisk dyrket planteformeringsmateriale, i de tilfælde hvor økologisk planteformeringsmateriale eller omlægningsplanteformeringsmateriale ikke er tilgængeligt.

(10) For at sikre sammenhæng bør tilladelserne til at anvende ikkeøkologisk planteformeringsmateriale, der er dyrket under økologiske forhold, til produktion af planteformeringsmateriale udløbe samtidig med, at undtagelserne fra anvendelsen af økologisk planteformeringsmateriale udløber. Kommissionen bør overvåge tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale og vil afslutte eller forlænge sådanne tilladelser på baggrund af de konklusioner om tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale, der indgår i den rapport, der er omhandlet i artikel 53, stk. 7, i forordning (EU) 2018/848, og i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, i nævnte forordning.

(11) Bilag II til forordning (EU) 2018/848 bør derfor ændres.

(12) For at undgå et retligt tomrum bør nærværende forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra datoen for anvendelsen af forordning (EU) 2018/848 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.01.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet