Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om visse journaler og erklæringer som kreves av næringsdrivende og grupper av næringsdrivende og om de tekniske midlene for utstedelse av sertifikater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down detailed rules on certain records and declarations required from operators and groups of operators and on the technical means for the issuance of certificates in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 3.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 3.9.2021)

Økologisk landbrug: erhvervsdrivendes fortegnelser og erklæringer (specifikationer)

I henhold til de nye EU-regler om økologisk landbrug skal de erhvervsdrivende føre fortegnelser for at sikre, at myndighederne kan foretage kontrol af forebyggende foranstaltninger, sporbarhed og massebalance (balance mellem produkter, der ankommer til og forlader produktionsstedet).

Dette initiativ indeholder specifikationerne for disse fortegnelser, herunder nærmere oplysninger om de erklæringer, som de erhvervsdrivende skal indgive til de offentlige kontrolmyndigheder om deres økologiske produktion.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 03 september 2021 - 01 oktober 2021

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)5444645

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet