Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 av 19. august 2021 om fastsettelse av visse bestemmelser om sertifikatet utstedt til næringsrivende, grupper av næringsdrivende og eksportører i tredjestater som deltar i import av økologiske produkter til Unionen og opprettelse av listen over godkjente kontrollmyndigheter og -organer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 of 19 August 2021 laying down certain rules concerning the certificate issued to operators, groups of operators and exporters in third countries involved in the imports of organic products into the Union and establishing the list of recognised control authorities and control bodies in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 45, stk.1, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2018/848 kan et produkt importeres fra et tredjeland med henblik på at blive markedsført på EU-markedet som et økologisk produkt eller et omlægningsprodukt, hvis erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, herunder eksportører i det berørte tredjeland, er blevet kontrolleret af kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, og disse myndigheder eller organer har udstedt et certifikat til alle disse erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende eller eksportører, der bekræfter, at de overholder forordning (EU) 2018/848.

(2) Med henblik på gennemførelsen af artikel 45, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2018/848 bør indholdet af de certifikater, der er omhandlet i nævnte bestemmelse, og de tekniske midler, hvormed de skal udstedes, fastsættes.

(3) Endvidere med henblik på artikel 45, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2018/848 bør der ved nærværende forordning udarbejdes en liste over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage denne kontrol og udstede dette certifikat i tredjelande.

(4) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dato, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.08.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet