Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 av 19. august 2021om fastsettelse av visse regler for sertifikatet som utstedes til driftsansvarlige, grupper av driftsansvarlige og eksportører i tredjeland som deltar i import av økologiske produkter og omleggingsprodukter til Unionen, og om opprettelse av listen over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 of 19 August 2021 laying down certain rules concerning the certificate issued to operators, groups of operators and exporters in third countries involved in the imports of organic products into the Union and establishing the list of recognised control authorities and control bodies in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/1378 gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket for området handel med tredjeland. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gjennomfører nye regler og felles krav til utforming av et økologisertifikat for økologiske virksomheter i tredjeland. Rettsakten gjennomfører i tillegg en liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er anerkjente for å kontrollere økologiske virksomheter og utstede økologisertifikat etter samsvarende økologiregler som i EØS-området.

Regler for utforming økologisertifikat for virksomheter og grupper lokalisert i tredjeland:

Kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal utstede et økologisertifikat til økologiske virksomheter i tredjeland, som verifiserer at økologiske produkter er produsert i henhold til økologiregelverket, jf. forordning (EU) 2018/848. Vedlegg I til forordning (EU) 2021/1378 gir felles regler og modell for utforming av økologisertifikatet. Økologisertifikatet viser en oversikt over godkjenningsperiode, og hvilke aktiviteter og produktkategorier den økologiske virksomheten har godkjenning for. Kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal sikre at sertifikatene er fortløpende oppdatert dersom det gjøres endringer i godkjenningsomfanget for virksomhetene. I sertifikatet er det en obligatorisk del med minimum opplysninger som skal fremgå. Det er i tillegg en valgfri del hvor det kan fremgå flere detaljer om hva slags produkter som inngår i hovedkategoriene, opplysninger for å identifisere produktene, mengder og arealer hos økologiske virksomheter. Det er kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som vurderer behovet for å spesifisere elementene som er med i den valgfrie delen. Det er tilsvarende krav til utforming av økologisertifikatet som for økologiske virksomheter i EØS-området, jf. forordning (EU) 2021/1006. Det er et krav om at kontrollorganer og kontrollmyndigheter sikrer en elektronisk oppdatert oversikt over disse sertifikatene i Traces.

Liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er anerkjente for å kontrollere virksomheter i tredjeland etter samsvarende regler som EU:

Vedlegg II til forordning (EU) 2021/1378 gjennomfører en liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er anerkjente for å kontrollere virksomheter i tredjeland etter samsvarende regler. Rettsakten spesifiserer hvilken informasjon som listen skal inneholde om hvert kontrollorgan og kontrollmyndighet (bl.a. kodenummer, produktkategori, opprinnelsesland for ulike produktkategorier og varighet på godkjenningen). Det gjennomføres en endring sammenlignet med gjeldende regelverk ved at kontrollmyndighet og kontrollorgan forløpende kan endre kontaktinformasjon, og at slik administrativ informasjon ikke lenger blir en del av rettsakten som må oppdateres ved endringer. Europakommisjonen skal sikre at listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter med kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på sine nettsider (Commission organic farming website).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1378, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Rettsakten gir nye felles regler for utforming av økologisertifikatet for økologiske virksomheter i tredjeland, og blir tilsvarende krav som gjelder for slike sertifikater i EØS-området. Bakgrunnen for dette er en overgang til nye regler hvor økologiske virksomheter skal produsere økologiske produkter i samsvar med EØS-regelverket. Europakommisjonen forbereder en felles database i Traces hvor informasjon over økologisertifikater for alle økologiske virksomheter i EØS-land og tredjeland skal være offentlig tilgjengelig. En forutsetning for en slik felles database er en lik utforming av sertifikatene. Detaljer om utforming og bruk av databasen er under utvikling. En samlet oversikt i Traces over alle økologisertifikater for økologiske virksomheter i tredjeland vil sikre enhetlighet, god sporbarhet og en forenklet tilgang til slike sertifikater sammenlignet med i dag. I dag er det kun krav om at hvert enkelt kontrollorgan skal sikre en slik oversikt over godkjente økologiske virksomheter på sine nettsider.

Mattilsynet vurderer at en videreføring av en liste over anerkjente kontrollorganer og kontrollmyndigheter vil sikre en god samlet oversikt på tilsvarende måte som i dag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.08.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1378
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro