Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om krav til grupper av næringsdrivende

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsfororodning (EU) 2018/848 med hensyn til kravene til grupper av næringsdrivende

Commission Delegated Regulartion EU) 2021/715 of 20 January 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for groups of operators

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 fastsættes visse krav for grupper af erhvervsdrivende. Med henblik på en harmoniseret fortolkning af den geografiske nærhed for medlemmer af en gruppe erhvervsdrivende bør det præciseres, at medlemmernes aktiviteter skal finde sted i samme land.

(2) Ved fastsættelsen af mindstekrav til etableringen og driften af systemet for intern kontrol bør følgende aspekter defineres: registrering af medlemmer, interne inspektioner, godkendelse af nye medlemmer eller nye produktionsenheder eller eksisterende medlemmers aktiviteter, undervisning af inspektører for systemet for intern kontrol, foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse og intern sporbarhed.

(3) I denne forbindelse bør kravet om at udpege en chef for systemet for intern kontrol og en eller flere inspektører for systemet for intern kontrol tilføjes med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af interne kontroller af det kompetente personale.

(4) Endvidere er det for at sikre en harmoniseret vurderingsramme for systemet for intern kontrol hensigtsmæssigt at omfatte en liste over situationer, der betragtes som mangelfulde.

(5) Forordning (EU) 2018/848 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet