Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om eksportsertifikat for animalsk produksjon uten bruk av antibiotika

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2304 av 18. oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om utstedelse av sertifikat som sertifiserer økologisk produksjon av animalske produkter uten bruk av antibiotika med formål om eksport

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2304 af 18. oktober 2021 of 18 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the issuance of complementary certificates certifying the non-use of antibiotics in organic production of animal products for the purpose of export

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2021)

Sammendrag av innhold
Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for utforming av et eksportsertifikat som dokumenterer at økologiske animalske produkter er produsert uten bruk av antibiotika. Økologiske virksomheter kan be kontrollorganet om å utstede et slikt eksportsertifikat (jf. artikkel 1), og en modell for sertifikatet fremgår av vedlegget til rettsakten.

Enkelte tredjeland krever at økologiske animalske produkter er produsert uten bruk av antibiotika i husdyrproduksjonen. Formålet med sertifikatet er derfor å legge til rette for at økologiske virksomheter eller grupper av virksomheter i EU-området kan eksportere til slike tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke er EØS-relevant og den vil følgelig ikke bli gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er ikke EØS-relevant og skal ikke gjennomføres i norsk rett. Den vil derfor ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten ikke EØS-relevant.

Vurdering
Mattilsynet anser at rettsakten ikke er EØS-relevant. Begrunnelsen for dette er at eksport ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Mattilsynet vurderer for øvrig at vi har lignende nasjonale bestemmelser i forskrift 18. juni 2020 nr. 1547 om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften), som også omfatter økologiske produkter. Forskriftens § 8 fjerde ledd gir hjemmel for å utstede erklæring på at økologiske animalske produkter er produsert uten bruk av antibiotika når mottaker i tredjeland krever dette som grunnlag for eksport.

Mattilsynet har mottatt informasjon fra Debio om at det hittil ikke har vært behov for et slikt eksportsertifikat, siden det ikke har vært eksportert økologiske animalske produkter til tredjeland hvor det har vært et krav om å dokumentere fravær av bruk av antibiotika i produksjonsmetoden. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i fremtiden vil bli behov for et slikt sertifikat.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 18.10.2021, og er oversendt til Rådet og Parlamentet for behandling.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet