Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342 av 27. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler om de opplysningene som tredjeland, kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal sende med henblikk på tilsyn med deres anerkjennelse i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 3 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder importerte økologiske produkter, og de tiltakene som skal treffes ved utøvelsen av dette tilsynet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1342 of 27 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for imported organic products and the measures to be taken in the exercise of that supervision

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2021)

Sammendrag av innhold

Den delegerte forordningen gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for området import fra tredjeland, og omhandler krav til informasjon som ekvivalente kontrollorgan og tredjeland skal oversende til Europakommisjonen. Europakommisjonen benytter informasjonen som grunnlag når de overvåker kontrollsystemet for økologisk produksjon i tredjeland. Rettsakten viderefører tilsvarende regler som gjeldende regelverk, og skal gjelde i overgangsperioden frem til det skal være handelsavtaler med tredjeland (etter 31.12.2026) og kontrollorgan skal før kontroll med tredjeland etter samsvarende regler som i EU (etter 31.12.2024). 

Hovedinnholdet i rettsakten:

  • Tredjeland skal sende en årlig rapport til Europakommisjonen innen 31. mars («annual report»). Artikkel 1 beskriver hvilken informasjon den årlige rapporten skal inneholde. Rapporteringen skal skje gjennom den elektroniske plattformen OFIS. Det er krav om at tredjeland skal notifisere endringer som påvirker kontrollsystemet. Når myndighetene i EØS-land notifiserer mistanke om overtredelsessaker i OFIS, skal Europakommisjonen notifisere myndighetene i tredjeland. Myndighetene i disse landene får 30 kalenderdager på å gi en tilbakemelding på undersøkelse om årsak til funnet og tiltak som er gjennomført. Europakommisjonen kan gjennomføre fysisk inspeksjon i tredjeland basert på risikovurderinger, og ved hjelp av utpekte nasjonale eksperter i medlemsland. 

  • Kontrollorgan skal sende en årlig rapport til Europakommisjonen innen 28. februar («annual report»). Artikkel 2 beskriver hvilken informasjon den årlige rapporten skal inneholde. Det skal medfølge en rapport fra akkrediteringsorgan som bekrefter at kontrollsystemet er tilfredsstillende. Rapporteringen skal skje gjennom den elektroniske plattformen OFIS. Det er beskrevet informasjon Europakommisjonen benytter ved overvåking av kontrollorgan og kontrollmyndigheter, og Europakommisjonen kan forespørre assistanse fra medlemslandene. 

  • I artikkel 3 og 4 er det beskrevet kriterier Europakommisjonen skal ivareta og legge til grunn for revidering av anerkjennelsen og listen over tredjeland og kontrollorgan. Det er beskrevet kriterier og grunnlag for å tilbaketrekke anerkjennelsen, og hvilke årsaker som ligger til grunn for å bli suspendert fra denne listen.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/XXX vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er i hovedsak videreføring av tilsvarende regler som i gjeldende økologiregelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1342
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro