Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med krav til fremgangsmåter for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er kompetente til å utføre kontroller av sertifiserte operatører og grupper av operatører av økologiske produkter i tredjestater, og med bestemmelser om deres overvåking og kontroll og andre tiltak som utføres av disse kontrollmyndigheter og kontrollorganer

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 13 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with procedural requirements for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on certified operators and groups of operators of organic products in third countries and with rules on their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies

Siste nytt

Utkast til delegert forordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet 13.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2018/848 kan Kommissionen anerkende kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er kompetente til at foretage kontrol af importerede økologiske produkter og udstede økologicertifikater i tredjelande.

(2) For at sikre ligebehandling af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der indgiver en anmodning om anerkendelse til Kommissionen, bør denne forordning fastsætte de proceduremæssige krav, der skal opfyldes, når der anmodes om første anerkendelse, eller når der anmodes om at få anvendelsesområdet for anerkendelsen udvidet til at omfatte et yderligere tredjeland eller en yderligere produktkategori. Navnlig bør det i denne forordning specificeres, hvilke oplysninger der skal medtages i det tekniske dossier, der indgår i anmodningen om anerkendelse.

(3) Kapitel VI i forordning (EU) 2018/848, som fastsætter bestemmelser om kontrol af certificerede erhvervsdrivende og andre forpligtelser for disse aktører i Unionen, finder ikke anvendelse på erhvervsdrivende i tredjelande. Derudover er økologisk produktion i Unionen underlagt offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der udføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for at kontrollere overholdelsen af reglerne om økologisk produktion og mærkningen af økologiske produkter. For at sikre en ensartet tilgang bør der i denne forordning fastsættes regler for den kontrol af erhvervsdrivende i tredjelande, der udføres af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt i medfør af artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848, og svarer til de relevante bestemmelser i nævnte forordnings kapitel VI og forordning (EU) 2017/625. Der bør også fastsættes bestemmelser vedrørende visse aspekter af kontrollen, der er specifikke for certificeringen af erhvervsdrivende i tredjelande, f.eks. hvad angår kontrollen af sendinger bestemt til import til Unionen.

(4) Hvad angår grupper af erhvervsdrivende følger det af artikel 45, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2018/848, at samme forordnings bestemmelser vedrørende grupper af erhvervsdrivende også finder anvendelse på grupper af erhvervsdrivende i tredjelande. Det bør derfor præciseres, at de bestemmelser i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i medfør af forordning (EU) 2018/848, finder anvendelse på grupper af erhvervsdrivende i tredjelande

(5) For at gøre det muligt for Kommissionen at føre tilsyn med de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt som kompetente til at udføre kontrol og udstede certifikater i tredjelande, skal disse forelægge Kommissionen en årsrapport med oplysninger om deres kontrolaktiviteter og gennemførelsen af økologireglerne. Det bør præciseres i denne forordning, hvilke oplysninger der skal indgå i nævnte årsrapport.

(6) Med henblik på anvendelsen af de detaljerede produktionsregler for alger og akvakulturdyr, der er fastsat i forordning (EU) 2018/848, særlig bilag II til samme forordning, bør der fastsættes visse procedurer for, hvordan kontrolmyndigheder og kontrolorganer i tredjelande opfylder sådanne forpligtelser.

(7) Kontrolmyndighederne og kontrolorganerne bør indføre procedurer for at sikre udveksling af oplysninger mellem dem og Kommissionen og med andre kontrolmyndigheder og kontrolorganer, akkrediteringsorganet og medlemsstaterne. En sådan kommunikation bør ske via et it-system, som Kommissionen stiller til rådighed, og som muliggør elektronisk udveksling af dokumenter og oplysninger.

(8) Ud over reglerne om manglende overholdelse i forordning (EU) 2018/848 bør der fastsættes bestemmelser om undersøgelser, der skal foretages af formodede og konstaterede tilfælde af manglende overholdelse og at fastsætte krav herom, herunder behovet for at udarbejde et katalog over foranstaltninger.

(9) Det følger af artikel 45, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2018/848, at bestemmelserne om de forebyggende foranstaltninger og foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af mistanke om eller konstateret manglende overholdelse, og som er fastsat i nævnte forordning, og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, finder anvendelse på tredjelande. Det er derfor hensigtsmæssigt, at de nødvendige bestemmelser vedrørende tredjelande og deres særlige situation fastlægges.

(10) Kapitel III i forordning (EU) 2018/848 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, indeholder regler om omlægningsperioden og anerkendelse med tilbagevirkende kraft af tidligere perioder. Ved omlægning til den økologiske produktionsmetode kræves der et vist tidsrum til tilpasning af de forskellige produktionsmidler. Den krævede omlægningsperiode kan tidligst begynde, når den pågældende erhvervsdrivende har underrettet kontrolmyndigheden eller kontrolorganet om aktiviteten. Som en undtagelse og på visse betingelser kan en tidligere periode blive anerkendt med tilbagevirkende kraft som en del af omlægningsperioden. Det bør præciseres, hvilke dokumenter erhvervsdrivende i tredjelande skal forelægge kontrolmyndigheden eller kontrolorganet med henblik på anerkendelse med tilbagevirkende kraft af en tidligere periode.

(11) Det er desuden nødvendigt at fastsætte visse indberetningskrav vedrørende generelle produktionsregler samt visse specifikke undtagelser eller tilladelser i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848.

(12) Analogt med reglerne i Kommissionens delegerede forordning(EU) 2020/2146 for så vidt angår medlemsstaterne bør det i denne forordning præciseres, på hvilke betingelser der kan indrømmes undtagelse i tilfælde af katastrofale hændelser, der sker i tredjelande, og kontrolmyndighedens eller kontrolorganets rolle og forpligtelser i den henseende.

(13) I de detaljerede produktionsregler i bilag II til forordning (EU) 2018/848 henvises der til visse opgaver og forpligtelser, som påhviler medlemsstaternes kompetente myndigheder. Da disse regler anvendes analogt på kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt som kompetente til at foretage kontrol af importerede økologiske produkter og udstede økologicertifikater i tredjelande, bør det præciseres, at visse henvisninger til kompetente myndigheder eller til medlemsstater bør læses som henvisninger til kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848.

(14) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra dato, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet