Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser sertifikater og kontroll ved import

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21. oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler for offentlig kontroll av forsendelser av økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen, og om kontrollsertifikatet

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2022)

Sammendrag av innhold

Den delegerte forordningen (EU) 2021/2306 gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for området import fra tredjeland, og omhandler regler for krav til offentlig kontroll av importerte økologiske og karens varepartier fra tredjeland til EØS-området. En forutsetning for at kompetent myndighet skal kunne kontrollere om importerte produkter er i henhold til økologiregelverket, er at alle varepartier følges av et importsertifikat utstedt av anerkjent kontrollmyndighet eller kontrollorgan i tredjelandet etter at de har gjennomført kontroll av varepartiet. Det er i hovedsak en videreføring av tilsvarende gjeldende regler for offentlig importkontroll av økologiske produkter før frigivelse for fri omsetning i EØS-området. Rettsakten er tilpasset både regler som gjelder i overgangsperioden med ekvivalente tredjeland og nye regler som vil gjelde etter overgangen til samsvarende regler for økologisk produksjon i tredjeland som i EØS-området.

Hovedinnhold i rettsakten:

  • Viderefører tilsvarende regler for krav om at anerkjent kontrollmyndighet eller kontrollorgan i tredjeland skal godkjenne varepartiet før eksport til EØS-området (jf. artikkel 3). Dette omfatter spesifikke krav til kontrollen av varepartiet i overgangsperioden med krav til ekvivalente regler, og tilpasning til hvilke krav som gjelder etter overgangen til samsvarende regler. Det skal gjennomføres systematisk dokumentkontroll og risikobasert identitetskontroll og fysisk kontroll. Det er definert nye utfyllende krav til hva dokumentkontrollen skal omfatte for å sikre sporbarhet, kontroll med masse-balanse, transportdokumenter og eksempler på andre relevante dokumenter for å verifisere at produktet er produsert i henhold til økologiregelverket. 

  • Viderefører tilsvarende krav til kontrollorganet eller kontrollmyndighet i tredjelandet om å opprette et importsertifikat i Traces med spesifikk dokumentasjon for hvert vareparti før det forlater eksportlandet (jf. artikkel 4). Det er nye regler for varepartier som er omfattet av tiltak om forsterket kontroll, med krav om at det skal foreligge nødvendig sporbarhet og svar på relevante analyseresultater før importsertifikat opprettes i Traces (jf. artikkel 4.2).  

  • Beskriver utformingen av importsertifikatet og bruken av Traces (jf. artikkel 5). Det videreføres mulighet for at spesifikk informasjon relatert til varepartiet kan legges inn i Traces innen 10 dager etter at sertifikatet er opprettet eller senest før kompetent myndighet i EØS-førstemottaker landet verifiserer importsertifikatet (jf. artikkel 5.3). Mal for importsertifikatet er vedlagt i et annex. Sertifikatet er i hovedsak tilsvarende gjeldende sertifikat, men med enkelte nye detaljer og tilpasninger til bruk på ulike kontrollsteder. Det er endret ordlyd for ankomststed ("point of entry" er endret til "border control post/point of release for free circulation").

  • Viderefører tilsvarende regler for hvordan godkjenning (verifisering) av økologiske varepartier skal foregå i Traces av relevante myndigheter i EØS-området (jf. artikkel 6). Det skal gjennomføres systematisk dokumentkontroll og risikobasert identitetskontroll og fysisk kontroll. Det er imidlertid krav om systematisk fysisk kontroll og identitetskontroll for spesifikke varepartier som er omfattet av tiltak om forsterket kontroll (jf. artikkel 6.2), med krav til å ta minimum en prøve av varepartiet og at analyseresultat foreligger før varepartiet godkjennes for fri omsetning. For grensekontrollpliktige økologiske varer skal økologikontrollen gjennomføres på samme sted som generell grensekontroll gjennomføres (jf. artikkel 6.4). Det er krav om at relevante myndigheter informerer hverandre i Traces dersom hele eller deler av varepartiet ikke oppfyller regelverket og ikke kan godkjennes for fri omsetning. 

  • Fastsetter et nytt krav om at tollmyndigheter kun skal tolldeklarere det økologiske varepartiet dersom det foreligger et verifisert økologi-importsertifikat (jf. artikkel 6.7 og 9).

  • Viderefører regler om at kompetent myndighet og kontrollorgan i tredjelandet skal følge opp overtredelsessaker notifisert i OFIS innen 30 dager (jf. artikkel 10). Det er Europakommisjonen som har ansvar for å følge opp tredjelandet etter at kompetent myndighet i EØS-området har notifisert i OFIS.  

  • Fastsetter et nytt krav om kun å bruke elektronisk signatur ved verifisering av importsertifikatene i Traces fra 1.7.2022. Dette kravet gjelder for kontrollorgan og myndigheter i tredjeland, og for relevant myndighet i EØS-området. I overgangsperioden inntil elektronisk signatur blir benyttet må papiroriginal signeres (jf. artikkel 11). Dette gjelder da kun for perioden fra og med 1.1.2022 til og med 30.06.2022, siden det er unntak for papiroriginaler frem til 31.12.2021 relatert til Covid-19 unntak.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/2306, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. 

Det blir videreført tilsvarende regler og plikt om grensekontroll, uavhengig av om produktet er av økologisk eller av ikke-økologisk opprinnelse. I dag gjennomføres den generelle grensekontrollen ved grensekontrollstasjon for økologiske grensekontrollpliktige varepartier, og økologikontrollen gjennomføres i etterkant hos første mottaker av Mattilsynets inspektører ansvarlige for økologisk importkontroll. Det blir nå et nytt krav om at økologikontrollen skal gjennomføres før generell grensekontroll, og at både grensekontrollen og økologikontrollen skal gjennomføres samlet ved grensekontrollstasjon. Det vil bli tilrettelagt i Traces slik at dokumentkontrollen og verifisering av sertifikatene etter generelt regelverk og økologiregelverk kan samordnes. Det betyr at Mattilsynets personell skal utføre økologikontrollen i tillegg til ordinær kontrollaktivitet på grensekontrollstasjonen. Det er imidlertid mulig at selve dokumentkontrollen i Traces gjennomføres av Mattilsynets inspektører som ikke fysisk er til stede på grensekontrollstasjonen. Det vil trolig oppleves som mer ryddig for økologiske importører at hele kontrollen gjennomføres ett sted ved import av en grensekontrollpliktig forsendelse. Mattilsynet vurderer at dette er gjennomførbart, og forventer at dette ikke vil innebære vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. Det vil imidlertid være behov for opplæring av personell ved grensekontrollstasjoner for å gjennomføre økologikontrollen. Det er kun et fåtall av økologiske varepartier som må kontrolleres ved grensekontrollstasjon (ca. 10 av 882 varepartier i 2019). Hovedandelen av importerte økologiske varepartier er ikke grensekontrollpliktige, og kan fortsatt kontrolleres av Mattilsynet når varepartiet har ankommet første mottaker og senest før frigivelse av varepartiet for omsetning. Selve importkontrollen blir tilsvarende som i dag, med systematisk dokumentkontroll i Traces og risikobasert fysisk kontroll og identitetskontroll. 

Rettsakten viderefører tilsvarende regler som gjeldende økologiregelverk for en spesifikk tollprosedyre når varer legges på toll-lager. Norge er imidlertid ikke medlem av EUs tollunion, noe som medfører at vi har andre regler i Norge enn i EU. Tolletaten i Norge tillater at tollavgift ikke må betales før innen 10 dager etter ankomst av varen («såkalt tollkreditt»). Varene kan derfor fortolles etter grensepasseringer, noe som ikke er tilsvarende mulig i EU. Dette gjør at hele tollprosedyren nevnt i artikkel 7 i rettsakten er mindre relevant for norske virksomheter, og er så langt vi har mottatt informasjon om ikke benyttet av økologiske virksomheter i Norge. Det blir et nytt krav om at Tolletaten kun kan tolldeklarere økologiske varepartier når det foreligger et verifisert importsertifikat i Traces. Det er ikke mulig å legge inn tilsvarende restriksjoner i Tolletatens TVINN-system for å identifisere at det skal foreligge et godkjent importsertifikat tilsvarende som for «CHED/Common Health Entry Document» før tolldeklarering. Det er ikke egne tolltariffnummer i Norge eller i EU-systemet for økologiske varepartier. Det videreføres imidlertid et krav om at norske importører skal benytte spesifikk kode (code C644) i tolldeklareringen for å vise til at det er et økologisk produkt, og samtidig legge inn nummeret på det økologiske importsertifikatet. Tolletaten kan derfor kontrollere at Mattilsynet har mottatt importmelding og ivaretar kontrollen med det økologiske varepartiet, men har ikke informasjon om importsertifikatet er verifisert og godkjent. Mattilsynet vurderer at øvrige krav i rettsakten om at relevant kompetent myndighet skal sørge for å gjennomføre økologikontrollen før varepartiet kan omsettes som økologisk, er tilstrekkelig. Det kan imidlertid være en mulig løsning at importør i tillegg sørger for å vedlegge godkjent importsertifikat når varepartiet oversendes for tolldeklarering.Tolletaten har kun ansvar for selve tolldeklareringen, og vi vurderer at det ikke er hensiktsmessig eller nødvendig at disse to kontrollene knyttes sammen for alle økologiske varepartier. Mattilsynet har vært i kontakt med Tolletaten, og har innhentet informasjon i denne saken.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementet og Mattilsynet er representert.Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer at det bør være en tilsvarende teknisk tilpasningstekst til denne rettsakten som til forordning (EF) nr. 1235/2008. Til forordning (EF) nr. 1235/2008 er det i forbindelse med referanse til forordning (EU) nr. 952/2013 tatt med en teknisk tilpasningstekst hvor det er vist til "eller norske eller islandske tollprosedyrer". Norge er ikke en del av EUs tollunion. Det kan derfor være nødvendig å klargjøre dette og vise til norske tollprosedyrer. Dette gjelder i forbindelse med forordning (EF) nr. 1235/2008 artikkel 13.1b) og c), artikkel 14 1. og 2. og i forbindelse med utformingen av importsertifikatet rubrikk nr. II hvor det henvises til EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification number), i samsvar med artikkel 9 i forordning (EU) nr. 952/2013.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasninger.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

 
 

 

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2306
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro