Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til journalføring for driftsansvarlige

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1691 av 12. juli 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kravene om journalføring for driftsansvarlige i økologisk produksjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1691 of 12 July 2021 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for record-keeping for operators in organic production

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2021)

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten fastsetter utfyllende regler til det nye økologiregelverket. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EU) 2018/848 om utfyllende regler for økologiske virksomheter om å oppbevare dokumentasjon og register over økologisk produksjon.

Forordning (EU) 2018/848 gir et generelt krav om at økologiske virksomheter skal oppbevare dokumentasjon over at økologiregelverket er fulgt. Forordning (EU) 2021/1691 fastsetter utfyllende regler og beskriver minimumskrav til hvilken dokumentasjon virksomhetene skal ivareta for hvert produksjonsområde omfattet av vedlegg II til forordning (EU) 2018/848, for å sikre et tilstrekkelig grunnlag for kontrollorganet ved gjennomføring av økologikontrollen. Det er ikke nødvendig at virksomhetene fremskaffer dokumentasjon for områder som allerede er tilgjengelige ved virksomheten i henhold til annet regelverk. All dokumentasjon skal imidlertid være tilgjengelig for kontrollorganet ved behov.  

Rettsakten omfatter minimumskrav til dokumentasjon for følgende hovedområder:

Generelt skal den økologiske virksomheten sikre dokumentasjon over bruken av alle innkjøpte innsatsvarer som er benyttet i den økologiske produksjonen.

  • Bruk av gjødsel- og jordforbedringsprodukter, og omhandler opplysninger om produkt, mengde og tidspunkt. 

  • Bruk av plantevernmidler, og omhandler i tillegg dokumentasjon over behovet for bruk når forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig.

  • Bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmidler, og virksomheten må sikre informasjon over aktive stoffer i midlene. 

  • Fôrmidler og fôringsregime, og blant annet dokumentasjon over behovet for bruk av ikke-økologiske ingredienser innenfor regelverket.

  • Husdyrproduksjon, og blant annet bruk av veterinære legemidler, innkjøp av livdyr, begrunnelse for bruk av tillatelser og unntak.

  • Akvakulturproduksjon, og blant annet dokumentasjon over overvåking og forebyggende tiltak for å ivareta fiskevelferd og vannkvalitet, og bruk av veterinære legemidler.

  • Innsamling av ville plantevekster, og blant annet dokumentasjon over mengder, tidspunkt og sted. 

  • Foredling av mat, vin og fôr, og blant annet bruk av ikke-økologiske ingredienser og forebyggende tiltak mot innhold av ikke tillatte stoffer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1691 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Mattilsynet vurderer at det nye regelverket medfører en tydeliggjøring av hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for økologiske virksomheter, og vil sikre en mer harmonisert forståelse og håndtering av dette området. Oppbevaring av dokumentasjon er viktig for å sikre sporbarhet, ivareta internkontrollsystem og som et grunnlag for kontrollorgan til å kontrollere om økologiregelverket er fulgt. Mattilsynet har mottatt informasjon fra Debio om at kravene i rettsakten i hovedsak allerede er informasjon som økologiske virksomheter har tilgjengelig, men at informasjonen i dag foreligger på en mindre strukturert og detaljert måte. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1691
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro