Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/642 av 30. oktober 2020 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til visse opplysninger som skal gis på merkingen av økologiske produkter

Commission Deleagted Regulation (EU) 2021/642 of 30 October 2020 amending Annex III to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain information to be provided on the labelling of organic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2021)

Sammendrag av innhold
Den delegerte rettsakten gjennomfører utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir regler for merking av produkter, fôr- og engfrøblandinger. Merkingen skal sikre at økologiske virksomheter har nødvendig informasjon om produkter er tillatt å bruke i økologisk produksjon.

Rettsakten gjennomfører endringer i vedlegg III punkt 2.1. i forordning (EU) 2018/848, og gir følgende regler for merking av produkter, fôr- og engfrøblandinger:

Merking av økologiske og karensprodukter:
Rettsakten gir utfyllende regler for merking av økologiske produkter og produkter under omlegging til økologisk produksjon (karens). Slike produkter skal merkes med navn/adresse på virksomhet, navn på produkt, navn eller kodenummer på kontrollorgan og hvis relevant lot identifikasjon.

Merking av fôrvare:
Rettsakten gir spesifikke krav til merking av fôrblandinger, og viderefører tilsvarende regler som i gjeldende regelverk (jf. artikkel 60.2 og 61 i forordning (EF) 889/2008). Det er krav om å merke sammensetning av ingredienser i økologisk fôr, og opplyse om andelen ingredienser av økologisk, karens og ikke-økologisk opprinnelse. Fôr som ikke oppfyller minimumskravet i økologiregelverket for å kunne merkes som økologisk (jf. artikkel 30.6 i forordning (EU) 2018/848), kan under visse vilkår merkes med "kan brukes i økologisk produksjon".

Merking av såvare - engfrøblanding:
Rettsakten gir nye regler for merking av engfrøblandinger som inneholder både økologiske og ikke-økologiske sorter og arter. Det er en forutsetning at det ikke benyttes samme sort av økologisk og ikke-økologisk opprinnelse i samme blanding. Det er ikke regler for dette i gjeldende økologiregelverk, men har vært en nasjonal praksis i mange land inkludert Norge. Det blir krav om å merke prosentandelen av de ulike sortene og artene i blandingen, og med informasjon om karens eller økologisk opprinnelse. Det innføres et nytt krav om innhold av minimum 70% andel økologisk og karens vare beregnet ut fra vekt i slike engfrøblandinger. Det vil si maksimum innhold av 30% ikke-økologisk andel. Engfrøblandiger kan benyttes både til grovfôr og som grønngjødsling i økologiske virksomheter. Det er et krav om at det må søkes om tillatelse før bruk av ikke-økologiske sorter i engfrøblandinger, for å sikre at det er dokumentasjon på at økologiske sorter ikke er tilgjengelig (jf. punkt 1.8.5., del I, vedlegg II i forordning (EU) 2018/848). Det er et krav om å merke produktet med informasjon om at produktet kun kan benyttes nasjonalt og innenfor virkeområdet beskrevet i tillatelsen.

Informasjon om merking av produkter kan også fremkomme i et medfølgende dokument hvis mest hensiktsmessig, men det er nødvendig at dokumentet med sikkerhet kan tilknyttes varepartiet. I dette dokumentet må det fremkomme hvem som er leverandør av produktet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2020/XXX vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Nedenfor er imidlertid økonomiske og adminsitrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter og myndigheter nærmere omtalt. Vi vurderer at rettsakten innebærer en nyttevirkning for økologiske virksomheter ved at rettsakten sikrer tilstrekkelig merking av fôr, og samtidig muliggjør omsetning av engfrøblandinger som inneholder både økologiske og ikke-økologiske sorter.

Rettsakten sikrer videreføring av regler for tilstrekkelig og riktig merking av fôr, slik at virksomheter har tilgang på nødvendig informasjon og bekreftelse på at fôret er tillatt å benytte i økologisk produksjon. Muligheten for å merke fôrblandinger med «kan brukes i økologisk produksjon» blir videreført når det ikke er tillatt å merke produktene som økologiske. Betingelsen for å merke et fôr som økologisk er at det kun inneholder økologiske landbruksingredienser, og at minimum 95% av produktets tørrstoff består av økologiske landbruksingredienser. Alt fôr til økologisk svin og fjørfe merkes per i dag med "kan brukes i økologisk produksjon", siden produktene inneholder fiskemel fra bærekraftig fiskeri (vill fisk) og kan innholde inntil 5% ikke-økologiske proteinråvarer. Slik merking er også nødvendig når det brukes karensfôrråvarer, og i fôrblandinger med høyt mineralinnhold. Slik merking brukes derfor også på tilskuddsfôr.

Det blir nye regler som regelverksfester gjeldende praksis i flere land (inkludert Norge), og som tillater en viss andel ikke-økologiske sorter/arter i engfrøblandinger til bruk i økologisk produksjon. Det innføres en ny minimumsgrense for andelen økologisk eller karens opprinnelse i engfrøblandingen på 70%. Dette er tilsvarende grense som vi allerede har praktisert i Norge. Det er mangel på tilstrekkelig mengde økologiske sorter av nødvendig diversitet og kvalitet til å kunne produsere 100% økologiske engfrøblandinger. I Norge er det arter som er svært vanskelig å dyrke økologisk (f.eks. hvitkløver og engrapp), og ulike sorter har ulik evne til å overleve over vinteren («vinterherdighet»). Engfrøblandinger med en viss andel ikke-økologiske sorter er derfor viktig for å sikre økologisk grovfôr av god kvalitet, og som er tilpasset dyrking i ulike deler av landet og klimaforhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.10.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0642
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro