Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikkoriskudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/716 av 9. februar 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til bestemmelser om økologisk produksjon av spirer og sikkoriskudd, fôr til visse akvakulturdyr og behandling i økologisk akvakulturproduksjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/716 of 9 February 2021 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards organic production rules on sprouted seeds and chicory heads, on feed for certain aquaculture animals and on aquaculture parasite treatments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Den delegerte rettsakten gjennomfører utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for dyrkingsmetode for økologiske spirer, karse, skudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon.

Rettsakten gjennomfører følgende endringer i vedlegg II i forordning (EU) 2018/848:

• Det er et krav om å dyrke økologiske vekster i jord, men med visse unntak. Et nytt unntak er en mulighet for å dyrke økologiske spirer, karse og skudd i vann (endrer del I punkt 1.3). Det er et krav om å bruke økologisk såvare, og det er kunn tillatt å dyrke i vann eller ved bruk av inert (dødt) vekstmedium for å holde på fuktigheten. Det blir forbud mot å bruke annet vekstmedium som tilfører næring, og all næringen slike vekster har behov for er lagret i selve frøet. Rettsakten klargjør at dyrking av sikkori kan foregå i to faser, hvor en fase er i jord eller bruk av vekstmedium og siste fase kan foregå ved at sikkori skudd ("chicory heads") fremdrives ved å dyppe i vann.

• Viderefører muligheten for å bruke økologisk kolesterol i fôr til økologiske reker (penaeid shrimps og freshwater prawns) for å sikre ernæringsmessige behov (endrer del III, punkt 3.1.3.4.).

• Det blir endringer i regler for maksimum antall parasittbehandlinger for visse fiskearter i økologisk produksjon (endrer del III punkt 3.1.4.2 e)). Det blir tillatt med to behandlinger per år dersom produksjonssyklusen er mer enn 12 måneder istedenfor en grense på 18 måneder slik det er i dag. Er produksjonssyklusen under 12 måneder er det kun tillatt med en behandling per år. Denne endringen gjelder imidlertid ikke for laks, med bakgrunn i at fiskeyngelperioden er i ferskvann hvor parasitter ikke er et problem (grensen på 18 måneder videreføres). Bakgrunnen for endringen er at det for visse fiskearter er rapportert om høy dødelighet hos fiskeyngel med bakgrunn i at virksomheter utsetter behandling på grunn av grensen for antall behandlinger (f.eks. for ørret).

Det er innført en ny grense for totalt fire behandlinger med parasittmidler i hele produksjonsperioden for alle fiskearter, men dette gjelder allikevel ikke for myndighetspålagt behandling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/716 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Det blir en ny klargjøring i regelverket om dyrkingsmetode for vekster som naturlig vokser i vann og som utelukkende har behov for næringen tilgjengelig i frøet, som spirer og karse. Slike vekster skal kun dyrkes i vann eller ved bruk av dødt vekstmedium. Slikt vekstmedium benyttes kun for å holde frøet fuktig. Dødt vekstmedium betyr vekstmedium som ikke avgir næring til plantekulturen, og det skal kun benyttes vekstmedium som er tillatt å bruke i økologisk produksjon (jf. vedlegg I i forordning 889/2008, og som blir erstattet med nytt vedlegg til forordning (EU) 2018/848). Det skal brukes økologisk frø, siden veksten kun får næring fra frøet. Dette er i henhold til håndteringen av dette området i Norge, og er informasjon som foreligger i Økofrødatabasen for formidling av økologisk såvare. De nye reglene omfatter derfor ikke plantekulturer som er kommet lenger i vekst og som har behov for tilført næring. Dette innebærer at mikrogrønt og vekster hvor det er utviklet blader og som har behov for mer næring enn det som er tilgjengelig i frøet ikke blir omfattet av denne nye reglen. Etter informasjon vi har mottatt fra næringen og Debio ser dette ut til å være tilsvarende håndtering som norske økologiske virksomheter har i dag.

For økologiske akvakulturvirksomheter i Norge innebærer nye regler ingen vesentlige konsekvenser. Vi har foreløpig kun produksjon av økologisk laks og ikke andre fiskearter, og for laks er det ingen endringer i regler for behandling mot parasitter. Selv om det innføres en ny maksimum grense på fire behandlinger i akvakulturdyrets levetid, er myndighetspålagte behandlinger unntatt denne maksimumsgrensen. Dersom den økologiske virksomheten blir pålagt å behandle økologisk laks mot lakselus kan dette derfor gjennomføres som i dag og uavhengig av antall behandlinger jf. Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg. Økologiske virksomheter skal imidlertid sikre forebyggende tiltak og bruk av biologiske metoder som rensefisk for å ivareta fiskehelse og velferd, men er pålagt å behandle dyr dersom dette vurderes som nødvendig av veterinær eller fiskehelsetjenesten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0716
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro