Økologiforordningen: endringsbestemmelser om utforming av økologisertifikat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1006 av 12. april 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til malen for sertifikatet som bekrefter overholdelse av reglene for økologisk produksjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1006 of 12 April 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of the certificate attesting compliance with the rules on organic production

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2021)

Sammendrag av innhold
Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye felles regler og modell for utforming av et økologisertifikat i EØS-området, og endrer vedlegg VI til forordning (EU) 2018/848. Økologisertifikatet viser en oversikt over hvilke aktiviteter den økologiske virksomheten har godkjenning for. Hovedformålet med sertifikatet er å verifisere at virksomheten gjennomfører disse aktivitetene i samsvar med økologiregelverket. Sertifikatene oppdateres årlig av kontrollorganet i forbindelse med den årlige kontrollen av de økologiske virksomhetene, og informasjonen i økologisertifikatene skal som i dag være offentlig tilgjengelig. Et formål med de nye reglene er sikre felles regler og mal for økologisertifikater i EØS-området.

I sertifikatet er det en obligatorisk del med minimum opplysninger som skal fremgå, som navn/adresse virksomhet, kontrollorgan, medlemmer hvis gruppesertifisering, gyldighetsdato, hovedaktiviteter og kategorier av produkter som virksomheten produserer og hvilken status det er på produktene (økologisk, karens, ikke-økologisk). Videre er det en valgfri del hvor det kan fremgå flere detaljer om hva slags produkter som inngår i hovedkategoriene, opplysninger for å identifisere produktene, mengder og arealer hos økologiske virksomheter. I den valgfrie delen er det også tatt med muligheten for å informere om aktivitet som er satt bort til en underleverandør (f.eks. transport), men hvor ansvaret for aktiviteten ikke er satt bort. Det kan informeres om hvilket akkrediteringsorgan som har ansvar for å akkreditere kontrollorganet. Det er til slutt tatt med en boks med mulighet for å ta med annen relevant informasjon hvis ønskelig og hensiktsmessig. Det er kompetent myndighet eller kontrollorganet som vurderer behovet for å spesifisere elementene som er med i den valgfrie delen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1006 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Nedenfor er konsekvenser av betydning for norske virksomheter og myndigheter nærmere omtalt.

Rettsakten gir nye felles regler for utforming av økologisertifikatet i EØS-området. Utformingen har til nå vært bestemt nasjonalt av de ulike kontrollorganene eller kontrollmyndighet, og det har derfor vært ulik utforming av sertifikatet mellom land. EU-kommisjonen forbereder en felles database i Traces for EØS-land og tredjeland hvor alle økologisertifikatene skal være offentlig tilgjengelig. En forutsetning for en slik felles database er en lik utforming av sertifikatene. Detaljer om utforming og bruk av databasen er under utvikling. Vi har mottatt foreløpig tilbakemelding fra Debio om at de vurderer det som positivt og gjennomførbart å benytte en felles database, men med forutsetning av at overføring og oppdatering av sertifikatene i Traces kan gjøres enkelt og ikke manuelt.

Det blir endringer i utformingen av økologisertifikatet slik det foreligger i dag. Vi har mottatt informasjon fra Debio om at de nye reglene vil medføre behov for endring i en del rutiner og fagprogram, og at det videre vil det være behov for opplæring. Debio viser imidlertid til at dette ikke innebærer vesentlige konsekvenser. Vi vurderer at det er hensiktsmessig at det er en obligatorisk og en valgfri del i økologisertifikatet. Dette sikrer en nasjonal fleksibilitet til å vurdere hvor detaljerte opplysninger det er hensiktsmessig å ha med for ulike økologiske virksomheter. EU-kommisjonen har under utarbeidelse en veileder for å sikre harmonisert forståelse og utfylling av økologisertifikatet, og vi vurderer at dette gir et godt grunnlag for enhetlig håndtering.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.04.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro