Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/427 av 13. januar 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/427 of 13 January 2020 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain detailed production rules for organic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2020)

Sammendrag av innhold
Den delegerte rettsakten gjennomfører utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2021. Rettsakten endrer vedlegg II i forordning (EU) 2018/848 om visse detaljerte produksjonsregler for økologisk produksjon. Dette omfatter områdene såvare til økologisk spireproduksjon, fôr til økologiske bier, krav til produksjon av fiskeyngel av marine fiskearter og økologisk fôr til karnivore fiskearter (bl.a laks).

Rettsakten gjennomfører følgende endringer:

Krav til planteproduksjon (forordning (EU) 2018/848, vedlegg II, del I, punkt 1.3):

I henhold til forordning (EU) 2018/848 er det et generelt krav om dyrking av økologiske produkter i jord med visse unntak. Et av unntakene er at det er tillatt å produsere økologiske spirer og fremdriving av sikori i rent vann (jfr. punkt 1.3). Den delegerte rettsakten gjennomfører en endring i denne artikkelen ved å spesifisere et krav om at såvare til dyrking av spirer skal være av økologisk opprinnelse.

Fôring av bier (forordning (EU) 2018/848, vedlegg II, del II, punkt 1.9.6.2 b):

I henhold til forordning (EU) 2018/848 er det tillatt å fôre økologiske bier med spesifikke økologiske fôrmidler for å sikre overlevelse av biene på grunn av klimatiske forhold. Den delegerte rettsakten gjennomfører en endring i denne artikkelen ved å tilføye økologisk pollen i oversikten over tillatte fôrmidler.

Økologisk akvakulturproduksjon (forordning (EU) 2018/848, vedlegg II, del III, punkt 3.1.2.3 og 3.1.3.3.e):

Den delegerte rettsakten gjennomfører nye regler for produksjon av økologisk fiskeyngel av marine arter (omfatter ikke laks) jfr. punkt 3.1.2.3. Reglene omfatter krav til fisketetthet, volum oppdrettstank og fôring. Rettsakten endrer videre punkt 3.1.3.3.e) om krav til økologisk fôr til karnivore fiskearter (som laks), og fjerner kravet om at økologisk fiskefôr skal inneholde maksium 60% planteingredienser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2020/427 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Krav til planteproduksjon:

Det nye kravet i regelverket om å bruke økologisk såvare til produksjon av økologiske spirer vurderes som hensiktsmessig og riktig, siden produksjonsperioden er kort og frøet tilfører all næring til spiren. Dette er videre i tråd med slik vi har tolket gjeldende økologiregelverk i Norge, og det nye kravet vil derfor ikke innebære noen konsekvenser for norske virksomheter.

Fôring av bier:

Endringen i regelverket som tillater å bruke økologisk pollen som fôr til bier kan være til nytte for økologisk honningproduksjon. Pollen tilfører protein, fett, vitaminer og mineraler til biene, og er nødvendig for utvikling av bieyngel og overlevelse av disse. Tilgang på tilstrekkelig mengde pollen for biene er spesielt en utfordring når det er en sen vår og utsatt blomstring. Det er imidlertid en begrensing i forhold til innkjøp av pollen, siden pollen kan inneholde bakterier som kan forårsake alvorlige smittsomme biesykdommer. Derfor har vi i Norge i forskrift om birøkt i § 8 presisert at det kun er tillatt å bruke bieprodukter som honning og pollen i bigården som kommer fra egne bigårder (unntak varmebehandlet bivoks). Dette medfører at økologisk pollen som skal benyttes som fôr må komme fra egen bigård. Norge har i regelverksprosessen foreslått å godkjenne bruk av økologisk pollenerstatning, men har ikke fått gjennomslag for dette.

Økologisk akvakultur:

Nye krav til produksjon av økologisk yngel for marine fiskearter er gitt med bakgrunn i anbefalinger fra EGTOP ( Expert group for technical advice on organic production). Det er ikke produksjon av marine arter i Norge og vi vurderer derfor at de nye reglene ikke vil få vesentlige konsekvenser.

Vi vurderer at fjerning av kravet om å bruke maksimum 60% planteingredienser i økologisk fiskefôr til karnivore fiskearter (f.eks. laks) ikke vil få konsekvenser for norske virksomheter. Det er en betydelig lavere mengde planteingredienser som benyttes i økologisk fiskefôr for å sikre ernæringsmessig kvalitet på fôret. Vi vurderer at det derfor ikke er nødvendig å regulere maksiumum mengde bruk av planteingredienser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0427
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro