Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av rådsforordning (EU) nr 834/2007

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.2.2019

Ifølge EU-domstolens dom av 26. februar 2019 kan ikke kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse merkes som økologisk produkt. Bruk av EUs økologiske logo krever at produktet er produsert i tråd med de høyeste standarder, også når det gjelder dyrevelferd. Domstolen konkluderer dermed på tvers av vurderingen til Generaladvoktaten, som i sitt forslag til dom mente halakjøtt kunne bruke økologilogoen. Selv om økologiforordningen isolert sett ikke inneholder spesifikke bestemmelser mot halalslakting, mener Domstolen at forordningens bestemmelser må ses i sammenheng med avlivningsforordningen, som spesifikt regulerer avlivning av dyr. I et skriftlig innlegg påpekte Norge at også artikkel 13 i Lisboa-traktaten krever at EU og medlemslandene tar fullt hensyn til velferden hos dyr. Ifølge Domstolen viser vitenskapelige studier at slakting med bedøvelse er den metoden som i minst grad påfører dyret smerte.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2018/848 gir et nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, og opphever samtidig rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Kommisjonen publiserte forslag til forordning om økologisk produksjon og merking 24. mars 2014. Det har i etterkant av dette pågått en prosess med trilogforhandlinger mellom kommisjonen, Rådet og Parlamentet, og forordningen ble vedtatt 30. mai 2018 og skal tre i kraft 1. januar 2021. Forordningen fastsetter overordnede krav til økologisk produksjon og merking av økologiske landbruks- og akvakulturprodukter, og inneholder videre enkelte detaljerte produksjonsregler. Økologiregelverket regulerer vilkår for at landbruks- og akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr kan merkes som økologiske. Regelverket stiller krav til produksjon og omsetning av planter, husdyr, akvakulturdyr, næringsmidler og fôr. Den nye forordningen innebærer at regelverkets virkeområde utvides til også å omfatte visse andre produkter med nær tilknytning til landbruket. Økologiregelverket omfatter krav som ivaretar hensynet til forbrukertillit, plantehelse, dyre- og fiskehelse, dyre- og fiskevelferd og miljø. Det følger av forordningen at utfyllende bestemmelser skal eller kan gis på en rekke områder, gjennom henholdsvis delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. Det er vurdert som nødvendig å oppdatere og endre økologiregelverket, fordi den økologiske sektoren har vært i utvikling og i vekst. Det er et formål med regelverket å begrense unntak, og utvikle regelverksrammer videre i samsvar med økologiske mål og prinsipper. Det er et mål å forenkle og klargjøre regelverket for å fremme harmonisert økologisk produksjon i EØS-området, og fremme forbrukernes tillit til økologiske produkter.

Les hele EØS-notatet her.