Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1921 av 4. november 2021 om retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om fastsettelse av visse gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til de dokumentene som er nødvendige for anerkjennelse med tilbakevirkende kraft av omleggingsperioder, produksjon av økologiske produkter og opplysninger som skal framlegges av medlemsstatene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1921 of 4 November 2021 correcting the Croatian language version of Implementing Regulation (EU) 2020/464 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kroatisk språkversjon av forordning (EU) 2020/464. Det er behov for endring i nevnte språkversjon siden den feilaktig viste til dato for ikrafttredelse istedenfor dato for anvendelse av det nye økologiregelverket som er 1.1.2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant, men skal ikke gjennomføres i norsk rett og skal derfor ikke tas inn i ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1921 innebærer ingen konsekvenser for norske virksomheter eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant, men er ikke relevant å gjennomføre i norsk rett.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.11.2021
Anvendelsesdato i EU
25.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1921
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro