Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1921 av 4. november 2021 om retting av den kroatiske språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om fastsettelse av visse bestemmelser om anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til nødvendig dokumentasjon for godkjenning med tilbakevirkende kraft av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og krav til informasjon fra medlemsland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1921 of 4 November 2021 correcting the Croatian language version of Implementing Regulation (EU) 2020/464 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den kroatiske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 indeholder en fejl i titlen for så vidt angår anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning til økologisk produktionsmetode og en række fejl i artikel 26, stk. 1-7, eftersom den kroatiske udgave henviser til datoen for ikrafttrædelsen i stedet for datoen for anvendelsen af nævnte gennemførelsesforordning.

(2) Den kroatiske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.11.2021
Anvendelsesdato i EU
25.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet