Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1921 av 4. november 2021 om retting av den kroatiske språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om fastsettelse av visse bestemmelser om anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til nødvendig dokumentasjon for godkjenning med tilbakevirkende kraft av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og krav til informasjon fra medlemsland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1921 of 4 November 2021 correcting the Croatian language version of Implementing Regulation (EU) 2020/464 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kroatisk språkversjon av forordning (EU) 2020/464. Det er behov for endring i nevnte språkversjon siden den feilaktig viste til dato for ikrafttredelse istedenfor dato for anvendelse av det nye økologiregelverket som er 1.1.2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant, men skal ikke gjennomføres i norsk rett og skal derfor ikke tas inn i ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1921 innebærer ingen konsekvenser for norske virksomheter eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant, men er ikke relevant å gjennomføre i norsk rett.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.11.2021
Anvendelsesdato i EU
25.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet