Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/923 av 11. mars 2022 om retting av den svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2021/1189 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til produksjon og omsetning av økologisk heterogent planteformeringsmateriale fra bestemte slekter eller arter

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/923 of 11 March 2022 correcting the Swedish language version of Delegated Regulation (EU) 2021/1189 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the production and marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material of particular genera or species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer svensk språkversjon av forordning (EU) 2021/1189 som omhandler utfyllende regler for heterogent planteformeringsmateriale. Rettsakten korrigerer feil i artikkel 6.3 b) som omhandler bestemmelser for produksjon og omsetning av formeringsmateriale fra heterogene grasarter. Rettsakten påvirker ingen andre språkversjoner.  

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant, men skal ikke implementeres i norsk rett og skal derfor ikke tas inn i forskrift av 11. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EU) 2022/923 har ingen konsekvenser eller relevans for norske virksomheter eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant, men er ikke relevant å implementere i norsk rett.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2022
Anvendelsesdato i EU
05.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet