Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til produksjon og omsetning av planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale av bestemte slekter eller arter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1189 of 7 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the production and marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material of particular genera or species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EU) 2018/848 skal erhvervsdrivende have tilladelse til at markedsføre planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale uden at opfylde kravene til registrering og uden at overholde certificeringskategorierne præbasismateriale, basismateriale og certificeret materiale eller kvalitets-, sundheds- og identitetskravene til CAC-, standard- eller handelskategorier, jf. Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF og 2008/90/EF eller retsakter, der er vedtaget i henhold til disse direktiver. Det fastsættes endvidere, at markedsføringen skal overholde de harmoniserede krav, som Kommissionen har vedtaget.

(2) For at tage hensyn til behovene hos erhvervsdrivende og forbrugere af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale vedrørende sådant materiales identitet, sundhed og kvalitet bør der fastsættes regler om beskrivelsen, mindstekrav til kvaliteten af frøpartier, inkl. identifikation, specifik renhed, spireevne og sundhedstilstand, emballering og mærkning af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale og, hvor det er muligt, erhvervsdrivendes vedligeholdelse af sådant materiale og de oplysninger, de pågældende erhvervsdrivende skal opbevare.

(3) For at fremme tilpasningen af økologisk heterogent materiale til forskellige agroøkologiske forhold bør overførsel af begrænsede mængder planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale med henblik på forskning i og udvikling af sådant materiale undtages fra kravene i denne forordning.

(4) Der bør også fastsættes specifikke kriterier og betingelser for gennemførelse af offentlig kontrol for at sikre sporbarhed i alle produktions-, tilberednings- og distributionsled og overholdelse af forordning (EU) 2018/848 med hensyn til kontrol af erhvervsdrivende, der markedsfører planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale.

(5) Økologisk heterogent materiale er kendetegnet ved dets høje fænotypiske og genetiske mangfoldighed og dets dynamiske karakter med hensyn til at udvikle sig og tilpasse sig visse vækstbetingelser. I modsætning til frøblandinger, der genopbygges årligt på grundlag af sorter, eller syntetiske sorter, der er afledt ved krydsning af et defineret sæt forældremateriale, og som gentagne gange krydsbestøves for at rekonstruere en stabil population, eller bevarelsessorter og hobbysorter, herunder landracer som defineret i Kommissionens direktiv 2008/62/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF, er det meningen, at økologisk heterogent materiale skal tilpasse sig forskellige former for biotisk og abiotisk stress som følge af gentagen naturlig og menneskelig udvælgelse, og det forventes derfor at ændre sig med tiden.

(6) Der bør fastsættes regler om identifikation af frøpartier af økologisk heterogent materiale med henblik på at tage hensyn til det pågældende materiales særlige karakteristika. Reglerne om mindstekrav til kvalitet, som f.eks. sundhed, specifik renhed og spireevne, bør sikre samme standarder som for den laveste kategori af frø og andet planteformeringsmateriale (CAC-, standard-, handels- eller certificeret-kategori), jf. direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØFC, 98/56/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF OG 2008/90/EF. Det er nødvendigt med sådanne regler for at imødekomme interesserne hos brugerne af det pågældende økologiske heterogene materiale, navnlig landbrugere og gartnere, som bør kunne være forvisset om, at dets kvalitet og identitet er fyldestgørende. Erfaringerne har vist, at planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale kan leve op til sådanne standarder.

(7) De erhvervsdrivende bør have mulighed for at markedsføre frø af økologisk heterogent materiale, som ikke opfylder betingelserne med hensyn til spireevne, for at sikre større fleksibilitet i markedsføringen af det pågældende materiale. For at give brugerne mulighed for at træffe informerede valg bør leverandøren imidlertid angive spireevnen for det pågældende frø på etiketten eller direkte på emballagen til planteformeringsmaterialet af økologisk heterogent materiale.

(8) I henhold til artikel 37 i forordning (EU) 2018/848 er økologisk produktion underlagt offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625. Medlemsstaterne bør derfor udpege relevante kompetente myndigheder til offentlig kontrol af erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med økologisk heterogent materiale, for at sikre overholdelse af reglerne om økologisk produktion. Økologisk heterogent materiale bør være omfattet af risikobaseret offentlig kontrol for at sikre, at kravene i denne forordning er opfyldt. Kontrollen af identitet, specifik renhed, spireevne og plantesundhed og dens overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031 bør gennemføres i overensstemmelse med officielle testprotokoller på laboratorier, der er udpeget af de kompetente myndigheder, i overensstemmelse med de relevante internationale standarder.

(9) De erhvervsdrivende bør føre de nødvendige fortegnelser for at sikre sporbarhed, plantesundhedskontrol og bedst mulig driftsstyring af det økologiske heterogene materiale som de har kontrol med.

(10) Økologisk heterogent materiale er ikke stabilt, og derfor er de aktuelle metoder til testning af ensartethed og stabilitet, der anvendes til sortsregistrering ikke hensigtsmæssige. Identifikationen og sporbarheden af økologisk heterogent materiale bør således sikres ved hjælp af beskrivelsen af produktionsmetoderne og dets agronomiske og fænotypiske karakteristika.

(11) Der bør fastsættes regler for vedligeholdelse af økologisk heterogent materiale med henblik på at sikre identitet og kvalitet, hvis en sådan vedligeholdelse er mulig.

(12) Nærværende forordning bør anvendes fra den 1. januar 2022 ligesom forordning (EU) 2018/848 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
07.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet