Økologiforordningen: virkningsdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/269 av 4. desember 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2020/427 med hensyn til anvendelsesdatoen for visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/269 of 4 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2020/427 as regards the date of application of the amendments to certain detailed production rules for organic products in Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer delegert forordning (EU) 2020/427 når det gjelder virkningsdato for endringer i visse produksjonsregler for økologisk produksjon. Forordning (EU) 2020/427 er en delegert rettsakt som gjennomfører utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og omfatter områdene såvare til økologisk spireproduksjon, fôr til økologiske bier, krav til produksjon av fiskeyngel av marine fiskearter og økologisk fôr til karnivore fiskearter (bl.a laks). Med bakgrunn i Covid-19 pandemien er virkningsdato for nytt økologiregelverk, forordning (EU) 2018/848, utsatt med ett år til 1.1.2022. Det er derfor nødvendig å gjøre tilsvarende endring og utsette virkningsdato for utfyllende regelverk til forordning (EU) 2018/848.

Rettsakten endrer artikkel 2 i forordning (EU) 2020/427, og utsetter virkningsdato for endringer i visse produksjonsregler for økologisk produksjon fra 1.1.2021 til 1.1.2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Rettsakten vurderes til kun å innebære en nyttevirkning for norske virksomheter og myndigheter. En utsettelse på ett år vil innebære at økologiske virksomheter og kontrollorganet Debio får bedre tid til å tilpasse seg nytt økologiregelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning 2018/848) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2022
Anvendes fra i Norge
25.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0269
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro