Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1584 av 22. oktober 2018 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1584 of 22 October 2018 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer flere artikler og vedlegg I, II og VIIIa i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Vedlegg I omfatter gjødselprodukter, vedlegg II omfatter plantevernmidler og vedlegg VIIIa tilsetningsstoffer som er tillatt å bruke i økologisk vinproduksjon. Disse vedleggene blir oppdatert med nye tilsetningsstoffer og produkter til bruk i økologisk produksjon. Rettsakten viderefører overgangsordningen for bruk av ikke-økologiske proteinråvarer i fôr til økologisk fjørfe og svin, og det blir klargjort at kaustisk soda er tillatt å benytte som rengjøringsmiddel i økologisk birøkt.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 889/2008 :

1. Nye gjødselprodukter i vedlegg I:

• Kalk fra sukker produksjon (var allerede tillatt fra beteproduksjon)

• Hydrolysert protein av planteopprinnelse

• Xilite (jordforbedring med høyt innhold av organisk materiale som kan erstatte torv)

2. Endringer i liste over plantevernmidler (vedlegg II):

• Nye blir tillatt: natriumbikarbonat (basisstoff), hvitløksekstrakt, COS-OGA (oligosakkarid-plantestyrker), salix spp. Cortex/willow bark extract (basisstoff)

• Spesifisering av eksempler på basisstoffer som er godkjente i økologisk produksjon

3. Nye godkjente tilsetningsstoffer i produksjon av økologisk vin (vedlegg VIIIa):

Potetprotein, gjær protein ekstrakt, inaktivert gjær, autolysat av gjær, gjær skall, gjær mannoproteiner og chitosan.

4. Overgangsordning fôr og livkylling (art. 42 og 43):

Overgangsordning for bruk av ikke-økologiske proteinråvarer i fôr til økologisk fjørfe/svin og bruk av ikke-økologisk livkylling forlenges fra 31.12.2018 til 31.12.2020.

5. Tilsetning av vitaminer og mineraler i økologisk barnemat (art. 27 f):

Rettsakten klargjør at det er tillatt å tilsette vitaminer/mineraler etter ernæringsmessig behov i økologisk barnemat dersom det er definerte normer i generelt regelverk.

6. Rengjøringsmiddel i økologisk birøkt (art. 25.1):

Rettsakten klargjør at natriumhydroksyd (kaustisk soda) er tillatt å bruke som rengjøringsmiddel i økologisk birøkt.

7. Notifisering av overtredelsessaker (art. 92 a):

Rettsakten gjennomfører et nytt krav om at overtredelsessaker i et MS skal notifiseres til KOM og involverte MS hvor saken har effekt.

8. Fôr til reker (art. 25(l)(3b):

Åpning for bruk av økologisk kolesterol i fôr til reker i yngelfasen. Det tillates å bruke ikke-økologisk kolesterol med spesifikk opprinnelse dersom økologisk ikke er tilgjengelig. Dette er en korrigering av en feil som ble gjort ved sist regelverksendring. Bruk av kolesterol ble ved en feil kunn tillatt å bruke i tilvekst perioden og ikke i yngelperioden hvor dette også er essensielt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2018/1584 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Flere av endringene vurderes til å ha nyttevirkning, og følgende endringer er spesielt av betydning for økologiske virksomheter i Norge:

• Endringene i listene over tillatte tilsetningsstoffer og produkter i økologisk produksjon gir bedre valgmuligheter for virksomhetene. Endringene har vært vurdert og anbefalt av EGTOP (Expert group of organic production), og vurdert opp imot økologiske prinsipper og nødvendighet for bruk. Det ser ut til at særlig åpningen for bruk av natriumbikarbonat som plantevernmiddel (basisstoff) er av betydning for Norge, og er relevant å bruke mot f.eks. soppsykdommer som skurv i økologisk fruktdyrking.

• Videreføring av overgangsordningen for bruk av ikke-økologiske proteinråvarer i fôr til økologisk fjørfe/svin. Vi har mottatt informasjon fra fôrbransjen om mangel på økologiske proteinråvarer av nødvendig mengde og kvalitet. Videreføring av overgangsordningen er derfor nødvendig for å sikre god fôrkvalitet for å ivareta dyrehelse og dyrevelferd.

• Klargjøring av regelverket om at kaustisk soda kan benyttes som rengjøringsmiddel i økologisk birøkt. Regelverket har til nå vært uklart om bruk av kaustisk soda er tillatt å bruke i økologisk birøkt. Vi har vært i kontakt med Norges Birøkterlag, som har vist til at kaustisk soda vurderes som viktig og kritisk for å kunne sikre nødvendig rengjøring og forebygge mot smitte. Det er derfor positivt at regelverket nå er klart på dette området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2018
Anvendelsesdato i EU
12.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1584
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro