Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1584 av 22. oktober 2018 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter vedrørende økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1584 of 22 October 2018 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 25l, stk. 3, litra b) i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 giver mulighed for at supplere naturligt forekommende foder i videreopdrætsfasen for rejer af Penaeidae-familien og ferskvandrejer (Macrobrachium spp.) som omhandlet i del 7 i bilag XIIIa til nævnte forordning. For rejer og ferskvandsrejer i tidligere udviklingsstadier i klækkerier og yngelopdrætsanlæg er suppleringen af foder, især behovet for kolesterol, afgørende for deres udvikling. Det er derfor nødvendigt at udvide suppleringen af foder med kolesterol til også at omfatte disse rejers og ferskvandsrejers tidligere livsstadier.

(2) I overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 889/2008 kan mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer kun anvendes til forarbejdning af økologiske fødevarer, såfremt der foreligger et lovmæssigt krav om at anvende dem i de pågældende fødevarer. I henhold til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-137/13 er anvendelsen af disse stoffer i forarbejdningen af økologiske fødevarer kun lovpligtigt, hvis en EU-retlig eller en med denne ret forenelig national bestemmelse direkte pålægger tilsætningen af det nævnte stof til en fødevare, for at den kan markedsføres generelt.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 giver mulighed for at anvende mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer i økologiske modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad, såfremt deres anvendelse er tilladt ved den relevante EU-lovgivning. For at undgå en kløft mellem den gældende fortolkning af anvendelsen af disse stoffer i fødevarer til spædbørn og småbørn og sikre sammenhæng med den kommende økologilovgivning er det hensigtsmæssigt at tillade deres anvendelse i produktionen af økologisk babymad til spædbørn og småbørn.

(4) Artikel 42 i forordning (EF) nr. 889/2008 giver på visse betingelser mulighed, hvis der ikke er adgang til økologisk opdrættede kyllinger, at indsætte højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, i en økologisk produktionsenhed indtil den 31. december 2018.

(5) Der er på EU-markedet ikke adgang til økologisk opdrættede kyllinger til æglægning af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde læggehønsopdrætternes behov. For at give mere tid til produktionen af kyllinger til æglægning, der er opdrættet økologisk, og for at fastsætte detaljerede regler for produktionen af kyllinger, der er opdrættet økologisk, bør perioden for anvendelse af de særlige produktionsregler for højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, forlænges indtil den 31. december 2020.

(6) Artikel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 giver mulighed for at anvende højst 5 % ikkeøkologisk proteinfoder til svin og fjerkræ pr. tolvmånedersperiode i kalenderåret 2018.

(7) Der er på EU-markedet ikke adgang til økologisk protein af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde de ernæringsmæssige behov hos svin og fjerkræ på økologiske landbrugsbedrifter. Produktionen af økologiske proteinafgrøder kan stadig ikke følge med efterspørgslen. Den periode, hvor det er muligt at anvende en begrænset andel ikkeøkologisk proteinfoder til svin og fjerkræ, bør derfor forlænges indtil den 31. december 2020.

(8) Artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 omhandler udveksling af oplysninger vedrørende uregelmæssigheder eller overtrædelser, der har betydning for et produkts økologiske status. Erfaringen viser, at de nuværende redskaber til udveksling af oplysninger i tilfælde, hvor en medlemsstat konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende et produkt, der stammer fra den pågældende medlemsstat, skal forbedres. For at højne effektiviteten og virkningsfuldheden bør sådanne udvekslinger finde sted gennem det, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008.

(9) I overensstemmelse med proceduren i artikel 16, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 har flere medlemsstater fremsendt dossierer på visse stoffer til de øvrige medlemsstater og Kommissionen i lyset af disse stoffers godkendelse og optagelse i bilag I, II og VIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008. Disse oplysninger er blevet undersøgt af Ekspertgruppen vedrørende Teknisk Rådgivning om Økologisk Produktion (i det følgende benævnt »EGTOP«) og Kommissionen.

(10) I sine henstillinger med hensyn til gødninger konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »kalkslam fra sukkerfabrikker« fra sukkerproduktion på grundlag af sukkerrør og »xylit« overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag I til forordning (EF) nr. 889/2008.

(11) I sine henstillinger med hensyn til plantebeskyttelsesmidler konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »Allium sativum (hvidløgsekstrakt)«, »COS-OGA«, »Salix spp. Cortex (også kendt som pilebarkekstrakt)« og »natriumhydrogencarbonat« overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag II til forordning (EF) nr. 889/2008.

(12) I sine henstillinger med hensyn til produkter og stoffer, der anvendes i eller tilsættes økologiske produkter i visse stadier i produktionsprocessen eller som en behandlingsmetode i overensstemmelse med bilag I A til Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 i vinsektoren, konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »kartoffelproteiner«, »gærproteinekstrakter« og »chitosan udvundet af Aspergillus niger« til klaring (punkt 10 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009), »inaktiveret gær, autolyseret gær og døde, tørrede gærceller« til tilsætning (punkt 15 i førnævnte bilag), »gærmannoproteiner« og »chitosan udvundet af Aspergillus niger« til anvendelse (punkt 6, 35 og 44 i det førnævnte bilag) overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag VIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008.

(13) I sine henstillinger med hensyn til produkter til rengøring og desinficering konkluderede EGTOP blandt andet, at natriumhydroxid også bør kunne anvendes inden for økologisk biavl.

(14) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2018
Anvendelsesdato i EU
12.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet