Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/673 av 29. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/673 of 29 April 2016 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte artikler og vedlegg II, VI og VIII i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Vedlegg II omfatter plantevernmidler, vedlegg VI fôrtilsetninger og vedlegg VIII tilsetningsstoffer som er tillatt å bruke i økologisk matproduksjon. Endringer i listene er gjort etter vurdering i ekspertgruppen for økologisk produksjon (EGTOP). Vurderingen gjøres etter definerte kriterier. Blant annet har EGTOP vurdert om produktene og tilsetningsstoffene er i samsvar med økologiske mål og prinsipper. Videre gjøres det en vurdering av hvilket behov det er for bruk i økologisk produksjon. Det gis bare tillatelse til bruk av produkter og tilsetningsstoffer i økologisk produksjon, som er tillatt å bruke i konvensjonell produksjon.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i artiklene 6 a), 25e(3), 25o (1), 29 d), 47 i forordning (EF) nr. 889/2008:

• Virkeområdet for tang og tare i artikkel 6 a) utvides til å omfatte mikroalger generelt, og vil derfor omfatte både bruksområdet mat og fôr. Tidligere har kun mikroalger til bruk som fôr vært omfattet av virkeområdet.

• Kravet om bruk av 100% økologisk fiskeyngel og økologisk yngel for muslinger blir utsatt med ett år. Andelen ikke-økologisk fiskeyngel og muslingyngel som kan innføres på virksomheten skal være 0% per 31. desember 2016.

• Utsatt tidsfrist med 3 år (1.8.2018) for evaluering av spesifikke fremstillingsmetoder for vin (varmebehandling, ionebytting og omvendt osmose).

• I artikkel 47 ("katastrofeparagrafen") er det tatt inn en ny bestemmelse om en mulighet for virksomheten å søke kompetent myndighet om midlertidig tillatelse til å benytte konvensjonell fiskeyngel når økologisk fiskeyngel ikke er tilgjengelig på grunn av spesifikke katastrofesituasjoner (eks. naturkatastrofer, sykdom og ødeleggelse produksjonsanlegg). Dette innebærer at akvakulturvirksomheter får tilsvarende mulighet som landbruksvirksomheter til å bruke konvensjonelle dyr til å fornye og gjenetablere driften ved virksomheten ved spesifikke katastrofesituasjoner. Betingelse for omsetning av produktet som økologisk, er at minst siste 2/3 av produksjonssyklusen er drevet i henhold til økologiske produksjonsregler. 

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i vedlegg II, VI og VIII:

Vedlegg II om plantevernmidler:

• Godkjent en ny gruppe for basis substanser, men begrenset til substanser som er definert som mat, og har plante- eller animalsk opprinnelse.

• Godkjent to nye plantevernmidler: Kiselgur (silikondioksid, SiO2) og CO2. Disse blir i hovedsak benyttet på lager mot insekter. Kiselgur kan også benyttes i husdyrrom (vanligst hos fjørfe) mot midd. Ingen av disse har definerte MRL-verdier.

• Har fjernet bruksbegrensninger for ulike plantevernmidler som er regulert i det generelle plantevernmiddelregelverket. Har kun spesifisert tilleggskrav i økologisk produksjon, som f.eks. forbud mot bruk av plantevernmidler med formål som herbicid (ugrasmiddel).

• Strukturendringer i vedlegget.

Vedlegg VI og tilsetningsstoffer i fôr:

• Det er godkjent flere kilder for mikromineraler til bruk i økologisk fôr. Den viktigste endringen er godkjenning av bruk av organisk selen (selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae - selenberiket inaktivert gjær) som kilde for selen i fôr.

• Enkelte endringer i strukturen på vedlegget og navn på tilsetningsstoffer slik at det blir samsvarende med generelt fôrregelverk.

Vedlegg VIII om tilsetningsstoffer i mat:

• Det er gjort endringer i forutsetninger for bruk av ulike tilsetningsstoffer. Blant annet omfatter dette utvidelse av bruksområde (bla. utvidelse til aromastoffer), og fjerning av enkelte bruksbegrensninger i samsvar med generelt regelverk.

• Godkjenning av nye tilsetningsstoffer: Bivoks, carnauba voks, gellan gum og erythritol.

• Godkjenning av nye produkter til bruk under prosessering: Eddiksyre, tiamin hydroklorid, diammonium fosfat og trefiber.

• Nytt krav til bruk av økologisk opprinnelse for flere produkter og tilsetningsstoffer, som bruk av bivoks, carnauba voks, erythritol, vegetabilske oljer og potetstivelse. Fra 1. januar 2019 skal det kun benyttes økologisk lecithin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Rettsakten er knyttet til en pakke med en rekke EU-rettsakter angående økologi som er under vurdering, men som ikke er besluttet innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2016/673 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Flere av endringene vurderes til å ha nyttevirkning, og følgende endringer er spesielt av betydning for økologiske virksomheter og næringen i Norge:

• En utsettelse av kravet om 100% økologisk fiskeyngel med ett år er en fordel for virksomhetene, siden det blir bedre tid til å tilpasse produksjonen til nye krav. Mattilsynet har mottatt informasjon om at overgangen til nytt regelverk om krav til bruk av 100% økologisk fiskeyngel er kommet langt, men at det er behov for denne utvidete overgangsperioden for å tilpasse produksjonen.

• Den nye åpningen for å søke om midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonell fiskeyngel hvis spesifikke situasjoner med høy dødelig oppstår, er en viktig og nødvendig sikkerhet for de økologiske virksomhetene ved et strengere krav til bruk av økologisk fiskeyngel.

• Positivt med en klargjøring om at mikroalger til mat (eks. Spirulina) tas inn i detaljerte bestemmelser i økologiregelverket, og fremover vil håndteres på lik linje som mikroalger til fôr. Dette er klargjørende for håndtering av import av slike produkter til Norge.

• Endringene i rettsakten med nye tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler til økologisk mat, tilsetningsstoffer økologisk fôr og nye plantevernmidler gir bedre valgmuligheter for virksomhetene. Dette er av positiv betydning siden behovet endrer seg når produktspekteret øker for økologiske produkter.

• Det er spesielt positivt for den økologiske fôrkvaliteten at det åpnes opp for bruk av organisk selen i økologisk fôr, som har bedre biotilgjengelighet for dyra.

• Mattilsynet ser nødvendigheten for oppdatering av listene i forhold til bruksområder og forutsetninger for bruk i samsvar med det generelle regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

• Mattilsynet har argumentert i regelverksprosessen for ikke å åpne opp for søtningsstoffet og smaksforsterker erythritol. Bakgrunnen for dette er at EGTOP har vist til at bruk av dette søtningsstoffet strider mot definerte økologiske prinsipper (finnes naturlige alternativer, begrensning i antall tilsetningsstoffer, kan prinsipielt villede forbruker med hensyn til produktets egentlige art). Mattilsynet vurderer at bruken kan være negativt i forhold til forbruker forventinger til økologiske produkter. Restriksjoner i rettsakten om kun bruk av økologisk opprinnelse og forbud mot bruk av ionebytting som fremstillingsmetode kan imidlertid begrense bruken i økologiske produkter. Mattilsynet vurderer derfor endringen som akseptabel.

• Mattilsynet har argumentert i regelverksprosessen for ikke å åpne opp for gruppen "basis substanser" som godkjente plantevernmidler i økologisk produksjon. Vi har ikke støttet en automatisk godkjenning av en slik gruppe plantevernmidler, men har heller vurdert et behov for å godkjenne hvert enkelt plantevernmiddel ut i fra nødvendighet for bruk og ut i fra definerte kriterier om økologiske mål og prinsipper. Mattilsynet har vist til at en automatisk godkjenning av en "gruppe basis substanser" er uheldig for kontrollen med produkter som kan brukes i økologisk produksjon, og at dette kan være negativt for forbruker tillit til økologiske produkter. I prosessen med utvikling av regelverket, har denne gruppen blitt begrenset til basis substanser av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, og som er definert som mat. Denne avgrensingen vurderes som akseptabel, men det er behov for videre fokus og oppfølging fremover med hvilke basis substanser som bli godkjent i henhold til det generelle plantevernmiddelregelverket, og da automatisk kan brukes i økologisk produksjon.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2016
Anvendelsesdato i EU
07.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0673
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro