Økologisk tilstand under vanndirektivet: lokaliteter for interkalibreringsnettverk

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/646/EF av 17. august 2005 om innføring av eit register over stader som skal danne eit interkalibreringsnett i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF

Commission Decision 2005/646/EC of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 20.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler utpekingen av lokaliteter som skulle delta i interkalibreringsarbeidet mellom land med felles vanntyper. Norge har deltatt i interkalibreringsarbeidet på faglig nivå gjennom flere år. Rettsakten må ses i sammenheng med senere kommisjonsbeslutning 2008/915/EF som etablerer felles verdier for medlemslandenes klassifiseringssystemer, se eget posisjonsnotat.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i rammedirektivet for vann (2000/60/EF), jfr. TFEU art. 175, som er gjennomført med egen forskrift i norsk rett.

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. 131 (2008-2009)).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 8. mars 2010, og ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten har ikke vært på høring.

Vurdering
Implementering av rettsakten innebærer ingen endringer i norsk regelverk. Norge har deltatt i interkalibreringsarbeidet på faglig nivå (forskere og forvaltere) gjennom flere år.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet som er innlemmet i norsk rett. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 17. august 2005. Norge har deltatt i samarbeidet under Vanndirektørene og Common Implementation Strategy. 

Rettsakten er til vurdering i EØS-/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.08.2005
Anvendelsesdato i EU
09.10.2005
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 1002-1049
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
21.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005D0646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro