Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/941 av 2. juli 2018 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/941 of 2 July 2018 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and Implementing Regulation (EU) No 885/2014

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.8.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2018/941 trer i kraft 6. juli 2018 og gjør følgende endringer til grunnrettsaktens vedlegg I:

Inn på listen:
- Gojibær fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 10 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene
- Neper (tilberedt/konservert (syltede neper)) fra Libanon (Rhodamine B - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene
- Neper (tilberedt/konservert (syltede neper)) fra Syria (Rhodamine B - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene.

Ut av listen i 669/2009 vedlegg I:
- Brassica oleracea fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene
- Jordbær fra Egypt (plantevernmidler - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene
- Tørkede druer fra Iran (Okratoksin A - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene
- Erter m/belg fra Kenya (plantevernmidler - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene
- Langbønner fra Thailand (plantevernmidler - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene
- Auberginer fra Uganda (plantevernmidler - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene
- Etiopisk eggplante fra Uganda (plantevernmidler - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av ingen/få funn i løpet av de siste årene.

Andre endringer:
- Ananas fra Benin (plantevernmidler - næringsmidler), får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av en forbedring det siste året
- Sitroner fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler), får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av en forbedring det siste året
- Granatepler fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler), får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av en forbedring det siste året
- Okra fra Vietnam (plantevernmidler - næringsmidler), produktgruppen utvides med et nytt varenummer for å ta høye for andre varianter av risikoproduktet (frosne)
- Te fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler), et plantevernmiddel tas ut (trifluralin) og et nytt plantevernmiddel tas inn (tolfenpyrad)
- Okra fra India (plantevernmidler - næringsmidler), flyttes fra 885/2014 kontrollregelverket til 669-regelverket, på grunn av en forbedring det siste året
- Aprikoser, tilberedt/konservert på annen måte fra Tyrkia og Usbekistan (sulfitt - næringsmidler), får et unntak for hvor fysisk kontroll skal gjennomføres, gjøres på bestemmelsesstedet på grunn av produktets beskaffenhet.
- KOM har også tatt med TARIC nummeret for flere produkter for å avhjelpe produkter i en fellesgruppe i EUs tolltariff som er omfattet av beskyttelsestiltaket. Dette nummeret kan brukes i TRACES for å klargjøre hva forsendelsen inneholder.

Endringen til art. 3 gir en presisering av hvor kontrollen skal gjennomføres når en 669-forsendelse er gjenstand for omlasting (transhipment). Her utvider man regelen som gjelder for havner, der kontrollen gjøres på havnen som forsendelsen sendes til etter omlastingen (da ansett som innførselssted), slik at dette også gjelder for tilsvarende omlastinger på lufthavner. Det er også presisert at denne omlastingen kun skal skje i samme havn/lufthavn. Justeringen av art. 13 skal klargjøre at medlemsstater som avviser en forsendelse på grunn av overskridelser av plantevernmidler (men som ikke overskrider akutt referanse mengde (MRL)), også må varsle om dette gjennom RASFF-systemet, jf. art. 19(3) i 882/2004 (kontrollforordningen).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For de siste årene har det ikke vært registret noen direkteimport av neper (konservert i eddik) fra Libanon og Syria. Det samme gjelder for aprikoser fra Usbekistan (tilberedt/konservert på annen måte). Hvis næringen ønsker å importere dette produktet direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Når det gjelder gojibær fra Kina har direkteimporten av dette produktet fordelt seg slik de siste årene: 2016 - 596 kg, fordelt på to forsendelser og to importører, 2017 - 1160 kg, fordelt på to forsendelser og to importører, 2018 (hittil i år) - 500 kg, fordelt på en forsendelse og en importør.

Direkteimporten av aprikoser fra Tyrkia (tilberedt/konservert på annen måte) de siste årene har vært begrenset, med en forsendelse i 2016 på 450 enheter.

For frossen okra fra Vietnam har importen fordelt seg med en forsendelse på 300 kg i 2016 og en forsendelse på 510 kg i 2017. Det har ikke vært registrert noen direkteimport for 2018.

Oppføringen av disse produktene på 669-listen vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

For produktene Brassica oleracea fra Kina, jordbær fra Egypt, tørkede druer fra Iran, erter i belg fra Kenya, langbønner fra Thailand og auberginer og Etiopisk eggplante fra Uganda, vil fjerningen av disse produktene fra 669-listen vil kunne gi næringen en besparelse hvis de ønsker å importere disse produktene. Tilsvarende vil Mattilsynet bli spart for arbeid med grensekontroll av disse produktene etter dette regelverket.

Ved at kontrollfrekvensen for en rekke produkter er redusert fra 20 % til 10 % vil dette gi en tilsvarende mindre kostnad for næringen og Mattilsynet i forbindelse med færre kontroller.

Endringen av art. 13 vurderes ikke til å påvirke arbeidsbelastningen for Mattilsynet i forbindelse med grensekontrollen. Endringen av art. 3 til å også omfatte omlasting i lufthavn kan medføre et merarbeid med mer kontroll for Mattilsynet ettersom flere forsendelser kan omlastes i andre medlemsstater for å så bli sendt til Norge, der kontrollen av forsendelsen skal gjennomføres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Innføringen av gojibær fra Kina, og neper (tilberedt/konservert (syltede neper)) fra Libanon og Syria fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjelder for fjerningen av Brassica oleracea fra Kina, jordbær fra Egypt, tørkede druer fra Iran, erter m/belg fra Kenya, langbønner fra Thailand og auberginer og etiopisk eggplante fra Uganda, ettersom risikoen tilknyttet disse produktene anses som svært minimale. Videre er reduksjonen av kontrollfrekvensen for ananas fra Benin, sitroner fra Tyrkia og granatepler fra Tyrkia fornuftig sett i forhold til risikoen ved produktene.

Justeringen av produktbeskrivelsen for okra fra Vietnam og aprikoser fra Tyrkia og Usbekistan er fornuftig for å fange opp alle elementer som kan utgjør en risiko.

TARIC er en nærmere inndeling av produktgrupper i tillegg til KN-koden. TARIC er en internt system for EU som er knyttet til tollområdet.

Endringen av artikkel 3 gjør ordningen med omlasting mer smidig, der den eksisterende omlastingsordningen for havner utvides til å også omfatte lufthavner. Sammen med presiseringen av at dette skal foregå innen samme havn/lufthavn, gjør at omlastingsreglene blir mer formålstjenlig. Artikkel 13 endres for å klargjøre at medlemsstater som avviser en forsendelse på grunn av overskridelser av plantevernmidler, men ikke MLR (akutt referanse mengde), skal varles om dette gjennom RASFF-systemet. Dette er i tråd med kommisjonens tankegang for å fange opp farer tidligere enn det man har gjort. Dette er også formålstjenlig sett i forhold til de prinsippene som regelverket skal beskytte, menneske- og dyrehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 2. juli 2018, med ikrafttredelse 6. juli 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.07.2018
Anvendelsesdato i EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2018
Anvendes fra i Norge
06.07.2018