Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/646 av 23. april 2015 i henhold til artikkel 3(3), av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer

Commission Implementing Decision (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on bacterial cultures intended to reduce organic solids and to be placed on the market for that purpose

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2015/646 sier at bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som markedsføres til dette formål, ikke skal regnes som biocidprodukter. De har den bieffekt at de reduserer utviklingen av alger i vannområder, men det er ikke hensikten med disse produktene. Beslutningen er utarbeidet etter henvendelser fra Irland for å få avgjort om bakteriekulturer til denne bruk er biocider.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning (EU) 2015/646 skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 23. april 2015. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2015
Anvendelsesdato i EU
14.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2015
Anvendes fra i Norge
26.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro