Omsetning av frø fra fôrveksten geitvikke (strekbelg)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/72/EF av 13. desember 2007 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF når det gjelder inkludering av arten Galega orientalis Lam

Commission Directive 2007/72/EC of 13 December 2007 amending Council Directive 66/401/EEC as regards the inclusion of the species Galega orientalis Lam.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter en mindre endring i rådsdirektiv 66/401/EØF om omsetning av frø av fôrvekster. Endringen består i at arten Galega orientalis Lam (norsk: geitvikke / strekbelg) tas inn på lista over plantearter som direktivet er gjeldende for, og med tilhørende bestemmelser om kvalitetskrav, maksimum partistørrelse m.v.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Galega orientalis Lam har i enkelte tilfeller vært dyrket i forsøkssammenheng i Norge. Såvare har i slike tilfeller vært importert på grunnlag av dispensasjon fra såvareforskriften.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. I den grad arten fortsatt vil være aktuell i forsøksdyrking, eller også eventuelt i ordinær dyrking, vil endringen gjøre at såvare av denne arten vil kunne importeres og omsettes på vanlig måte. Slik sett vil endringen kunne medføre en forenkling for såvareforretninger, og for forvaltningen i forhold til å behandle sporadiske dispensasjonsøknader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten, og konsekvenser av denne, er vurdert å være av liten betydning for såvarebransjen og andre aktører. Synspunkter fra disse er derfor ikke innhentet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2007
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2008
Anvendelsesdato i EU
31.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 69-71
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2008
Anvendes fra i Norge
24.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro