Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv om endring av listen av slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

Commission Implementing Directive amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive 2008/72/EC and in the Annex to Commission Directive 93/61/EEC

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF er de arter, som er omfattet af disse direktiver, anført i en tabel med to kolonner, hvor artens videnskabelige navn er anført i den ene kolonne, og en eller flere fællesnavne for hver art er anført i den anden kolonne.

(2) Visse sorter af grøntsagsarter tilhører arter, der er opført under deres videnskabelige navn, men ikke til de typer af sorter, der betegnes ved fællesnavnene. Det bør derfor præciseres, hvorvidt en sort er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF.

(3) Denne præcisering bør tage hensyn til den kendsgerning, at nogle sorter af visse forskellige arter markedsføres bredt i Unionen, mens andre er begrænset til nationale eller regionale markeder. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at medtage samtlige sorter af sådanne grøntsagsarter. Det bør derfor præciseres, at samtlige sorter af visse arter skal være omfattet, mens kun bestemte sorter af visse andre arter skal være omfattet.

(4) Med International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) blev der indført en formel kategori, »gruppe«, med henblik på klassificering af sorter af dyrkede arter. Kategorien »Gruppe« er et egnet instrument til at definere de sorter, der tilhører en bestemt art, som er omfattet af direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF.

(5) For at præcisere, hvorvidt samtlige sorter af en grøntsagsart eller kun visse grupper er omfattet, bør tabellerne over arter i direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF ændres. De respektive botaniske navne på grøntsagsarter og de tilhørende gruppenavne bør præsenteres i hierarkisk rækkefølge for at fjerne enhver tvetydighed om, hvor mange sorter af de pågældende arter der er omfattet.

(6) Anvendelsen af interspecifik hybridisering og intraspecifik hybridisering af sorter kan resultere i sorter af grøntsagsarter, som ikke tilhører en etableret art eller gruppe. Med henblik på at medtage sådanne typer af sorter under anvendelsesområdet for direktiv 2002/55/EF bør listen over arter omfatte hybrider mellem arter og grupper, der er anført i listen i artikel 2, stk. 1, litra b), i nævnte direktiv.

(7) De grupper, der er anført i listen i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF, bør også, hvor det er relevant, fremgå af listerne i bilag II, punkt 3, litra a), og bilag III, punkt 2, til nævnte direktiv.

(8) Direktiv 2002/55/EF, 2008/72/EF og 93/61/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Ved direktiv 93/61/EØF gennemføres endvidere artikel 4 i Rådets direktiv 92/33/EØF, som er blevet ophævet og erstattet af artikel 4 i direktiv 2008/72/EF. I bilaget til direktiv 93/61/EØF er der fastsat en oversigt over de betingelser, der skal opfyldes af formeringsmateriale af grønsagsplanter, og hvoraf fremgår disse arter og de skadegørere, som kan påvirke kvaliteten heraf.

(10) De botaniske navne på visse arter i direktiv 93/61/EØF bør ajourføres under hensyn til udviklingen af videnskabelig viden som del af ajourføringen af den respektive liste.

(11) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2019
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2020
Anvendelsesdato i EU
01.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet