Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 om endring av listen over slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

Commission Implementing Directive (EU) 2019/990 of 17 June 2019 amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive 2008/72/EC and in the Annex to Commission Directive 93/61/EEC

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.6.2019. EØS-notat offentliggjort 21.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder en endring av direktiv 2002/55/EØF om handel med grønnsaksfrø, direktiv 2008/72/EF om handel med vegetativt formeringsmateriale av grønnsaker og direktiv 93/61/EØF om krav til vegetativt formeringsmateriale av grønnsaker. Endringene består i at opplistingen av artene omfattet av direktivene, gjøres på en annen måte enn tidligere for å unngå tvil om hvilke arter og sorter som er omfattet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er bare direktiv 2002/55/EØF om handel med grønnsaksfrø som er en del av EØS-avtalen. Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den delen som gjelder endringene i direktiv 2002/55/EØF, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det produseres lite grønnsaksfrø i Norge. Tidligere gruppering der vitenskapelig navn har stått oppført i en kolonne og det enkelte landets navn i en annen kolonne, har ikke hatt betydning for norske produsenter eller Mattilsynet. For andre land som produserer mer grønnsaksfrø av mange arter, har det imidltid oppstått tvil om hvilken av disse to kolonnene som har prioritet, og da hvilke arter som er regulert.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2019
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2020
Anvendelsesdato i EU
01.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet