Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/912 av 4. juni 2021 om godkjenning av endringer i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/912 of 4 June 2021authorising changes in the specifications of the novel food Lacto-N-neotetraose (microbial source) and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2021)

Sammendrag av innhold
Lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) produsert ved hjelp av E.coli K12 er allerede godkjent og oppført i unionslisten over ny mat.

Forordningen godkjenner følgende endringer av spesifikasjonene for lakto-N-neotetraose: Avledede stammer fra E.coli BL21 inkluderes som kilde til lakto-N-neotetraose, og grenseverdiene for aske og mugg og gjær endres.

EFSA har i en risikovurdering vedtatt 22. oktober 2020 konkludert med at lacto-N-neotetraose produsert ved hjelp av avledede stammer fra E.coli BL21 er trygt ved de samme bruksbetingelsene som allerede godkjent for E. coli K12.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2021
Anvendelsesdato i EU
27.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2021
Anvendes fra i Norge
13.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0912
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro