Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/1/EU av 6. januar 2012 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder de vilkår som arten Oryza sativa skal oppfylle

Commission Implementing Directive 2012/1/EU of 6 January 2012 amending Annex I to Council Directive 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the crop Oryza sativa

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.01.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter endringer i direktiv 66/402/EØF om omsetning av såkorn med hensyn til nye og endrede grenseverdier for forekomsten av soppen Fusarium fujikuroi ved såvaredyrking av ris. Soppen lar seg ikke bekjempe effektivt med kjemiske plantevernmidler, og det er påvist behov for å innføre et maksimumsnivå for antall infiserte planter i felt. Den tidligere grenseverdien for forekomst av viltvoksende planter, eller avvikende typer, er samtidig senket av samme grunn.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Relevant regelverk i Norge er forskrift 9. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Endring av norsk regelverk, utover tilføyelse i EØS-henvisningsfeltet, er ikke aktuelt fordi rettsakten kun gjør endringer for en art som av klimatiske hensyn ikke er dyrkbar i Norge. Materielle bestemmelser for arten er derfor heller ikke tidligere tatt inn i norsk regelverk. Dette har vært avklart med Landbruks- og matdepartementet. Rettsakten vil bli tatt inn i EØS-avtalen på ordinær måte. Høring av rettsakten anses som unødvendig.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av grunn som nevnt ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 6. januar 2012, og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2012
Gjennomføringsfrist i EU
31.05.2012
Anvendelsesdato i EU
31.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro