Omsetning av såvare av sorter av jordbruks- eller grønnsaksvekster: retting av spransk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/985 av 3. juni 2021 om retting av den spanske språkversjonen av vedtak 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter

Commission Implementing Decision (EU) 2021/985 of 3 June 2021 correcting the Spanish language version of Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting av den spanske versjonen av kommisjonsbeslutning 2004/842/EF om medlemsstatenes mulighet til å tillate omsetning av såvarer av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste for sorter av jordbruksvekster og grønnsaksvekster. Rettingen angår artikkel 31(1) som gjelder bestemmelser om fornying av tidligere tillatelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Relevant norsk regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2021
Anvendelsesdato i EU
08.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0985
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro