Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2202 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføringer for Storbritannia og dets kronbesittelser i listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er godkjent for import til EU av forsendelser med akvakulturdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2202 of 22 December 2020 mending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the import into the European Union of consignments of aquaculture animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføringer for Storbritannia i listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er godkjent for import til EU av forsendelser med akvakulturdyr.

Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen skal gjelde for Storbritannia når det gjelder Nord Irland. Rettsakten endrer listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er godkjent for import til EU av forsendelser med akvakulturdyr for en rekke sykdommer for akvatiske dyr slik at "Storbritannia" endes til "Storbritannia (Nord Irland)".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten, forordning (EU) 2020/XXX, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir definert som et tredjeland. UK forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har UK blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for UKs nye status som et tredjeland.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet.

Vurdering
Mattilsynet vurderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten blir vedtatt i EU i slutten av desember.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2202
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro