Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 346/2010 av 15. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til krav til omsetning og import for forsendelser av akvakulturdyr beregnet på medlemsstatene eller deler av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU

Commission Regulation (EU) No 346/2010 of 15 April 2010 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the placing on the market and import requirements for consignments of aquaculture animals intended for Member States or parts thereof with national measures approved by Decision 2010/221/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer sertifikatene som er gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008 og som skal benyttes ved omsetning og import av akvakulturdyr for utsett.

Sertifikater for omsetning av forsendelser til områder med godkjente nasjonale tiltak for Vårviremi hos karpe (SVC), Bakteriell nyresyke (BKD), Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris var tidligere gitt i kommisjonsvedtak 2004/453 (EF), mens sertifikater for bekreftelse av status mht. ikke-eksotiske sykdommer (sykdommer på liste 2) var gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008.

De to sertifikatene er nå slått sammen og gitt som nytt vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008. Liste over mottakelige arter som tidligere var gitt i selve sertifikatet gis nå som nytt vedlegg til forordning 1251/2008. Den eneste materielle endringen som rettsakten innebærer er at det nå også åpnes for bruk av karantene for ville akvatiske dyr mht. SVC, IPN og BKD.

Det er gitt en overgangsordning frem til 31. juli 2010 for bruk av de gamle sertifikatene.

Områder med godkjente nasjonale tiltak for ovennevnte sykdommer er nå gitt i kommisjonsvedtak 2010/221/EU. Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erklært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Med hensyn til G. salaris godtas også forsendelser av desinfisert rogn og forsendelser av fisk fra kystområder hvor sjøvannet har en saltholdighet på over 25 promille.

Merknader
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 13. desember 2009 nr. 1537 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008 på nasjonalt grunnlag. Samtidig oppheves vedlegg 4 til forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften). Vedlegg 4 i denne forskriften gjennomfører sertifikatet som tildigere var gitt i kommisjonsvedtak 2004/453/EF.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.04.2010
Anvendelsesdato i EU
15.05.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 454-472
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2011
Anvendes fra i Norge
08.09.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0346
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro