Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1609/2006 av 27. oktober 2006 om tillatelse til å markedsføre morsmelkerstatninger basert på hydrolysater av myseprotein fra kumelkprotein i en periode på to år

Commission Regulation (EC) No 1609/2006 of 27 October 2006 authorising the placing on the market of infant formulae based on hydrolysates of whey protein derived from cows’ milk protein for a two-year period

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir en midlertidig omsetningstillatelse for et morsmelkerstatningsprodukt som ikke er i samsvar med kravene i direktiv 91/321/EØF. Dette dirktivet som setter krav til innholdet i morsmelkerstatninger, og er hjemlet i direktiv 89/398/EØF om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.

Kommisjonen har mottatt en konkret søknad om tillatelse til å omsette morsmelkerstatning hvor proteininnholdet er lavere enn minimumsgrensen i direktiv 91/321/EØF. EFSA har vurdert sammensetningen og funnet den akseptabel. Selv om tillatelsen er gitt på bakgrunn av søknad for et bestemt produkt, er tillatelsen utformet som en generelt unntak fra direktiv 91/321/EØF. Tillatelsen til å omsette produktet gjelder i en toårsperiode fra vedtakstidspunktet.

Merknader
Rettsakten må implementeres i norsk rett ved en ny henvisningsbestemmelse i forskrift 11. oktober 2001 nr 1163 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Mattilsynet anseer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27.04.2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2006
Anvendelsesdato i EU
17.11.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 518-519
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2008
Anvendes fra i Norge
30.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1609
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro