Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 137/2011 av 16. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling

Commission Regulation (EU) No 137/2011 of 16 February 2011 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten tillater to nye typer mineralgjødsel, kalsiumformate og flytende sinkgjødsel. Det blir også tillatt med bruk av en ny chelatdanner (IDHA). Kalsiumformate er tidligere brukt som bladgjødsel til frukt i en medlemsstat. Flytende sinkgjødsel kan erstatte noe av sinkoksidgjødselen som nå er i pulverform. Spredning av dette i pulverform kan gi uønsket støvspredning ved bruk, og en flytende gjødsel kan derfor gi helsefordeler for brukeren. Chelatdanneren som blir tillatt, Iminodisuccinid syre (IDAH), er allerede i bruk i to medlemstater med gode resultater.

Reglene for løsninger med mikronæringsstoff og mikronæringsstoff-chelat blir endret slik at en kan bruke mer enn ett mikronæringsstoff-chelat i en mikronæringsstoffløsning. Det innføres også felles verdier for minimum av vannløslig mikronæringsstoff, og i tillegg blir det krav til merking av chelat-dannere som chelaterer minst 1% av den vannløslige delen av mikronæringsstoffet. Kravet er gitt med en overgangsperiode slik at økonomiske operatører skal ha mulighet til å selge unna sine gjødsellager.

Typebetegnelser for mikronæringsstoffgjødsel har manglet, og det oppføres derfor nå i vedlegg I.

I henhold til artikkel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2003/2003 skal EF-gjødsel kontrolleres med bruk av analysemetodene, som er beskrevet i forordningen. Det er nå blitt utarbeidet EN-standarder av Den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen som skal erstatte de metodene som ikke er internasjonalt anerkjente.

Validerte metoder, som offentliggjøres som EN-standarder, omfatter vanligvis en ringtest med henblikk på å bestemme analysemetodenes reproduserbarhet og repeterbarhet mellom ulike laboratorier. For de ulike metodene blir der derfor innført en tekst for å vise hvilke metoder som har vært validert og ikke. Dette for å få mest mulig korrekt informasjon om EN-standardens statistiske pålitelighet.

For å forenkle lovgivningen og for å gjøre fremtidige endringer lettere vises det direkte til EN-standardene for de ulike metodene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003.

Merknader
Rettstraktaten krev endringer i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel Økonomiske og administrative konsekvenserDet har ingen økonomisk administrative konsekvenser verken for private eller myndigheter i Noreg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer er representert.

Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet meiner rettsakta er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med partene det angår.

Rettsakten er vedtatt i EU, publisert i Official Journal 16. februar 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.02.2011
Anvendelsesdato i EU
05.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 980-987
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.10.2012
Anvendes fra i Norge
02.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0137
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro