Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1257/2014 av 24. november 2014 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel med hensyn til tilpasning av vedlegg I og IV

Commission Regulation (EU) No 1257/2014 of 24 November 2014 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 25.11.2014. Denne saken skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Det gjøres endringer i vedlegg 1 som lister opp EF-gjødseltyper og i vedlegg IV om analysemetoder. Endringene i vedlegg IV kommer som følge av endringene i vedlegg 1.

Kravet til minsteinnhold av næringsstoffer i varetypen kaliumråsalt blir senket. Bakgrunnen er at de råvarene som er på markedet i dag har naturlig et lavere innhold av næringsstoffer enn før og det er behov for å tilpasse seg situasjonen. Krav til minsteinnhold av kalium uttrykt som vannløselig KO blir endret fra 10% til 9% og krav til minsteinnhold av magnesium i form av vannløselige salter MgO blir endret fra 5% til 2%. Brukere vil kunne lese innholdet ut av merkingen.

DMPP er en nitrifikasjonshemmer som nå blir oppført på listen over tillatte nitrifikasjonshemmere. Den blir tilsatt gjødsel for å hindre omgjøring fra ammonium til nitrat. Denne omgjøringen skjer med biologisk aktivitet i jorden. Negative ioner som nitrat vaskes lettere ut av jorden enn positive ioner som ammonium. Utvasking av nitrat kan føre til tap for bonden, men også forurensing av vassdrag.

En blanding av ureasehemmerne NBPT (N-(n-butyl)-thiophosphoric-triamide og NPPT (N-(n-propyl)-thiophosphoric-triamide blir tillatt. Det førstnevnte av disse er allerede tillatt alene. Ureasehemmere tilsettes gjødsel for å hemme omdanning av ammonium til flyktig ammoniakk. Ammoniakk (NH3) er en nitrogenforbindelse som bidrar til forsuring. I tillegg øker ammoniakk utslipp av klimagassen N2O og avrenning av nitrater til vassdrag. Nitrogen er viktig for plantenes vekst, og et tap av nitrogen kan få økonomisk betydning.

I vedlegg I forordning (EU) nr. 2003/2003 er det i dag tillatt å markedsføre fast og flytende ureaformaldehyd-gjødsel og NPK-, NP- og NK-gjødsel som inneholder formaldehyd. Likevel er det ikke tillatt å markedsføre ureaformaldehyd i flytende NPK-, NP- og NK-gjødsel. Selv om dette er stabile produkt og tillatt i flere MS i dag. Endringen vil tillate denne typen gjødsel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endringer i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel. Forordning (EU) 463/2013 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil ha begrenset økonomiske og administrative konsekvenser for private og myndigheter i Norge. Endringen gjør det mulig å markedsføre nye gjødseltyper,og det vil være positivt for de som ønsker å markedsføre eller benytte disse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, Regulatory Committee on Fertilisers.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordning (EF) nr. 2003/2003 er under revisjon. Målet er at dette regelverket skal erstatte alt nasjonalt gjødselproduktregelverk. Mattilsynet har en e-postgruppe for de som er spesielt interessert i denne prosessen for å kunne få raske tilbakemeldinger. De som ønsker å stå på listen kan henvende seg til kontaktperson.

Dersom nytt og utvidet regelverk blir en realitet vil det trolig få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for både myndigheter og private i Norge. På nåværende tidspunkt er det for tidlig i prosessen til å utdype dette ytterligere. Det forventes at et utkast til nytt regelverk blir sendt til politisk behandling i EU tidlig i 2015. På samme tid vil innholdet i utkastet bli offentliggjort.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.11.2014
Anvendelsesdato i EU
15.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.03.2015
Anvendes fra i Norge
27.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1257
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro