Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1252 av 19. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 for å oppdatere listen over stoffer som bør erstattes

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1252 of 19 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2015/408 to update the list of candidates for substitution

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EU) 2015/408 som gir oversikt over aktive stoffer som er vurdert som såkalte substitusjonskandidater. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning.

En rekke av de stoffene som har stått oppført på listen over substitusjonskandidater, er ikke lenger godkjent eller de er ved regodkjenning ført opp på liste E til forordning (EU) 1107/2009. Denne E-listen inneholder også oversikt over substitusjonskandidater. Av ryddighetshensyn er det er derfor behov for å oppdatere stofflisten i forordning (EU) 2015/408, dvs. fjerne en del av de stoffene som nå står oppført der.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med et av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten har vært til behandling i kommisjonsarbeidsgruppen "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.07.2022
Anvendelsesdato i EU
29.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.12.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2023
Anvendes fra i Norge
06.02.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1252
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro