Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/276/EF av 19. april 2007 om endring av vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF med hensyn til listen over grensekontrollstasjoner

Commission Decision 2007/276/EC of 19 April 2007 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner i EU. Nye grensekontrollstasjoner i Polen og Sverige er tilføyd og grensekontrollstasjoner i Danmark og Storbritannia er fjernet fra listen. I tillegg er listen oppdatert med hensyn til hvilke produktkategorier de listeførte grensekontrollstasjonene er godkjent for. For å forenkle referansene og harmoniseringen med kodene i Traces-systemet er de to første sifferne i Animo-koden, som identifiserer den enkelte grensekontrollstasjon, erstattet med ISO-kode for det enkelte medlemsland.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjoner om oppdatert liste over godkjente grensekontrollstasjoner og Traces-koder i EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og ble vedtatt i EØS-komitèen 7. desember 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2007
Anvendelsesdato i EU
24.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 26-50
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0276
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro