Oppføring av flokumafen som et aktivt stoff (biocid)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/150/EF av 27. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om inkludering av flokumafen som et aktivt stoff i Vedlegg I

Commission Directive 2009/150/EC of 27 November 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include flocoumafen as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.1.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/150/EF godkjennes stoffet flokumafen til bruk i rottebekjempelsesmidler. Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med følgende betingelser:

• Den nominelle konsentrasjonen av det aktive stoffet i produktet må ikke overstige 50 mg/kg, og det skal kun gis tillatelser til produkter som er klare til bruk.
• Produkter skal inneholde bittermiddel og, der det er relevant, et fargestoff.
• Produkter må ikke benyttes som strøpulver.
• Primær såvel som sekundær eksponering overfor mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet minimeres ved å vurdere og benytte alle egnede og disponible risikoreduserende tiltak. Disse omfatter blant annet at produktet begrenses til yrkesmessig bruk, at det fastsettes en øvre grense for pakningsstørrelse, og at det pålegges en forpliktelse til å benytte sikre åtestasjoner.

Merknader
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - og senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18.desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biocidforskriften ble sist endret 22. april 2009 for å gjennomføre en rekke nye direktiver, forordninger og beslutninger på biocidområdet. Hoveddirektivet 98/8/EF - biociddirektivet - er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom bestemmelser i direktiv 2009/150/EF føres stoffet flokumafen på vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen rottegift/rottebekjempelsesmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet. Videre blir det et harmonisert marked med like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i rottebekjempelsesmidler.

Gjennomføring av direktiv 2009/150/EF vil skje ved endringer i biocidforskriftens vedlegg 7 - aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitt(e) produkttype(r). Gjennomføringen av biociddirektivet (98/8/EF) i norsk rett ble konsekvensvurdert før biocidforskiften ble fastsatt (2003). Endringsforskriften av 22. april 2009 - som omfatter flere forordninger, mange direktiver og beslutninger (både direktiver og beslutninger om inkludering og ikke-inkludering av stoffer i vedlegg I, IA eller IB) var også på alminnelig høring og konsekvensvurdert.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2009/150/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Se Beskrivelse/Merknad.

Status
Direktiv 2009/150/EF ble vedtatt 27. november 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.09.2010
Anvendelsesdato i EU
01.10.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 176-178
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2010
Anvendes fra i Norge
08.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro