Oppføring av tebuconazole som et aktivt stoff (biocid)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF av 5. september 2008 om endring aveuropaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for å inkludere tebuconazole som et aktivt stoff i vedlegg I

Commission Directive 2008/86/EC of 5 September 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include tebuconazole as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2009)

Sammendrag av innhold
Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Bakgrunn for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til bedre beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

På bakgrunn av dokumentasjon om de ulike stoffers egenskaper er det satt opp prioritetslister. Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer av denne forordningen (forordningene (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 1849/2006) - etablering av en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring på Annex I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF føres stoffet tebuconazole opp som et aktivt stoff på Annex I for å sikre at alle medlemslandene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som inneholder tebuconazole. Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med gitte betingelser.

* I lys av identifisert risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø må det settes i verk passende tiltak for å beskytte disse områdene. For produkter som er godkjent til industriell bruk, skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikkerhetsdatablad at nylig behandlet trevirke etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.
* I tillegg er det ikke mulig å godkjenne produkter med tebuconazole til insitu-behandling av tre utenomhus eller til tre som vil være i direkte kontakt med vannmiljø med mindre det kan fremlegges data som viser at produktet kan oppfylle krav i artikkel 5 og Annex VI ved anvendelse av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak. (Insitu-behandling er behandling av materiale der disse alt er tatt i bruk (eks. på husveggen) i motsetning til bruk på trevirke (planker) i industrianlegg.)

Merknader

Gjennomføring av direktiv 2008/86/EF er gjennomført i norsk rett ved endringer i biocidforskriften av 22. april 2009. Norge deltar aktivt i arbeidet med utviklingen av biociddirektivet (bl.a. gjennom deltakelse på møter, innspill og vurdering av stoffer), og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og ansett som relevant og akseptabel.
Vurdering

Gjennom bestemmelser i direktiv 2008/86/EF inkluderes stoffet tebuconazole som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF og kan dermed benyttes i trebeskyttelsesmidler. Imidlertid kan det bare benyttes med gitte betingelser og vurdert i forhold til risiko for miljø og helse. Dette betyr en kontrollert bruk av stoffet, noe som er positivt i forhold beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Videre blir det et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om benyttelse av det aktuelle stoffet.

Status
Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF ble vedtatt 5. september 2008. Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 135/2009 av 4. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2008
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2009
Anvendelsesdato i EU
01.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 247-249
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2009
Anvendes fra i Norge
22.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0086
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro