Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/937 av 16. juni 2022 som opphever beslutning 2006/563/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i ville fugler i Fellesskapet

Commission Implementing Decision (EU) 2022/937 of 16 June 2022 repealing Decision 2006/563/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in wild birds in the Community

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever beslutning 2006/563/EF om visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos ville fugler i EØS. Bakgrunnen for oppheving er at rettsaktene som beslutningen er hjemlet i er opphevet (direktiv 89/662/EØF og diretktiv 90/425/EØF). I tillegg er bestemmelsene i beslutningen ikke passende for dagens epidemiologiske situasjon når det gjelder høypatogen aviær influensa.

Bestemmelser om bekjempelse av høypatogen aviær influensa finnes i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gjennomført i dyrehelseforskriften og forordning (EU) 2020/687 gjennomført i dyresykdomsbekjempelsesforskriften.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører oppheving av forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om særskilte beskyttelsestiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos viltlevende fugl.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at rettsaken ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.06.2022
Anvendelsesdato i EU
07.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.08.2022
Anvendes fra i Norge
10.08.2022