Direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/13/EF av 11. mars 2008 om oppheving av rådsdirektiv 84/539/EØF om tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis

Directive 2008/13/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 repealing Council Directive 84/539/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electro-medical equipment used in veterinary medicine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/13/EF er implementert i norsk lovgivning, gjennom forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin som trådte i kraft 31. oktober 2008, og ble opphevet 1. januar 2009. Bakgrunnen for implementering er følgende:
Under arbeidet med revisjon av forskrift om elektrisk utstyr 2005-2008, kom det frem at kapittel VIII i eksisterende forskrift om elektrisk utstyr som omhandlet produktkrav for elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin (direktiv 84/539/EØF), ikke passet systematisk inn i revidert forskrift om elektrisk utstyr. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avklarte i dialog med Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet at direktivet heller ikke kunne innplasseres i noen av våre felles forskrifter. Direktivet ble derfor gjennomført i en ny forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin. Under revisjonsprosessen ble vi oppmerksomme på KOM (2007) 465, datert 07.08.2007, senere vedtatt som direktiv 2008/13/EF. Direktiv 2008/13/EF opphevet direktiv 84/539/EØF med virkning fra 31.desember 2008. Direktivet 2008/13/EF ble derfor implemetert i forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin, noe som fremgår av ingressen til forskriften. Anmodning om høring av forslag til revidert forskrift om elektrisk utstyr og ny forskrift om elektromedisinsk utstyr til bruk i veterinærmedisin ble sendt Justis- og beredskapsdepartementet 12. november 2007, hvor ovennevnte ble beskrevet. Forskrift om elektromedisink utstyr til bruk i veterinærmedisin trådte i kraft 31. oktober 2008, med virketid frem til 1. januar 2009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.08.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2008
Anvendelsesdato i EU
31.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 245-245
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2008
Anvendes fra i Norge
31.12.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro