Oppheving av restriksjoner på import av solsikkeolje fra Ukraina

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 853/2014 av 5. august 2014 om opphevelse av forordning (EF) nr. 1151/2009 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av solsikkeolje med opprinnelse i eller sendt fra Ukraina

Commission Implementing Regulation (EU) No 853/2014 of 5 August 2014 repealing Regulation (EC) No 1151/2009 imposing special conditions governing the import of sunflower oil originating in or consigned from Ukraine

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 02.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 01.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever forordning (EF) nr. 1151/2009 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av solsikkeolje med opprinnelse i eller sendt fra Ukraina.
Forordning (EF) nr. 1151/2009, som nå oppheves, stiller opp et kontrollregime ved import av solsikkeolje fra Ukraina til EU/EØS. Kontrollregimet kom på plass på grunn av at solsikkeoljen fra Ukraina var forurenset med mineralolje. I løpet av de siste årene har kontrollen vist en klar forbedring i solsikkeoljen når det gjelder denne forurensningen. Kommisjonen har vurdert at kontrolltiltaket ikke lenger er nødvendig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1151/2009 er gjennomført i forskrift 28. mai 2008 nr. 510, som må oppheves.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Opphevelsen av rettsakten vil medføre at Mattilsynet ikke trenger å gjennomføre kontroll på dette produktet og vil få en liten besparelse på dette. Næringen vil slippe å måtte betale for kontrollen, samt at det blir enklere å importere solsikkeolje fra Ukraina. I løpet av de siste årene har det vært importert én forsendelse på 25,5 tonn med dette produktet direkte fra Ukraina til Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for næringsmidler (SUN). SUN mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten opphever det særskilte beskyttelsestiltaket rettet mot solsikkeolje fra Ukraina. Kontroller foretatt de siste årene, viser at produktet ikke lenger er forurenset med mineralolje og at risikoen for slik forurensning er minimal. Det er derfor ikke lenger aktuelt å fastholde tiltakene i forordning (EF) nr. 1151/2009.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ved vedtatt av Europakommisjonen 5. august 2014, med ikrafttredelse i EU 26. august 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.08.2014
Anvendelsesdato i EU
26.08.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.09.2014
Anvendes fra i Norge
04.09.2014