Oppheving av særskilte importbestemnelser for krepsdyr til konsum fra Bangladesh

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2260 av 3. desember 2015 om oppheving av vedtak 2008/630/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh, som er beregnet på humant konsum

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2260 of 3 December 2015 repealing Decision 2008/630/EC on emergency measures applicable to crustaceans imported from Bangladesh and intended for human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever beslutning 2008/630/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh som er beregnet på humant konsum. Bakgrunnen for rettsakten 2008/630/EF var høye funn av veterinære legemiddelrester i krepsdyr fra Bangladesh i 2008. Kommisjonen fastsatte da et beskyttelsestiltak med helsesertifikater og fysisk kontroll av produktet før det kunne slippe inn på det europeiske markedet.

Ved kontrollbesøk våren 2015 viste myndighetene i Bangladesh at de hadde fått på plass gode kontrollsystemer og laboratoriekapasitet for å sikre at krepsdyrene er trygge. I løpet av de siste årene har funn av veterinære legemiddelrester i krepsdyr sunket betraktelig.

Opphevelsen av rettsakten er begrunnet i at myndighetene i Bangladesh har fått på plass god kontrollrutiner og at antall funn av legemiddelrester i krepsdyrene har gått ned betydelig, og at kommisjonen vurderer at produktene er trygge slik at regimet i 2008/630 kan oppheves.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever opphevelse av forskrift 26. mai 2011 nr. 554 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det har ikke vært noen direkteimport til Norge av dette produktet fra Bangladesh de siste årene og opphevelsen av denne rettsakten vil ikke medføre noen direkte besparelse for Mattilsynet når det gjelder økonomiske eller administrative oppgaver. Men vil kunne spare Mattilsynet for noe arbeid hvis slik import skulle finne sted. For næringen vil opphevelsen av rettsakten aktørene et større marked å kjøpe krepsdyr fra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer opphevelsen av beslutning 2008/630/EF som fornuftig og støtter dette. Særlig ettersom myndighetene i Bangladesh har fått på plass gode kontrollrutiner og at det har vær få funn av veterinære legemiddelrester i dette produkter. Opphevelsen vil bidra til at kostnadsnivået for næringen vil reduseres, hvis noe ønsker å importere dette produktet, samt at Mattilsynet vil kunne bruke mer tid på kontroller regulert av annet regelverk. Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 3. desember 2015, med ikrafttredelse 8. desember 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.12.2015
Anvendelsesdato i EU
25.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet